bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.03.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Przetargi

Kłodzko. 08.03.2016 r.


Zamawiający:
Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości
ul. Szkolna 8
57-300 Kłodzko.

Wykonawcy

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5.225 tys. euro pn.: Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

1. Działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 20135 r., poz. 2164) zawiadamiam, że w w/w postępowaniu o zamówienie publiczne wybrano ofertę wykonawcy:

Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa. ul. Kłodzka 10. 57-500 Bystrzyca Kłodzka.
Oferta najkorzystniejsza według kryteriów:
- cena – 90 pkt,
- termin płatności – 10 pkt,
Razem – 100 pkt.

2. Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny
i porównania złożonych ofert zawierający punktację przyznanym ofertom w kryterium oceny ofert.

3. Oferty odrzucone - brak
4. Wykluczeni wykonawcy – brak.
5. Termin po którym może być zawarta umowa – 18.03.2016 rOpublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 08.03.2016
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 11.01.2011
Dokument oglądany razy: 9 194