bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 18.08.2011 z powodu:
nieaktualne

Referent ds. księgowości - praca

24.05.2011

DYREKTOR KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


REFERENTA ds. księgowości


1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. księgowości,
c) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie ekonomiczne – co najmniej średnie,
b) znajomość zasad rachunkowości,
c) znajomość ustaw o finansach publicznych oraz samorządzie terytorialnym,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności,
g) doświadczenie w pracy w administracji, w tym na stanowiskach pokrewnych,
h) znajomość przepisów z zakresu polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych,
i) znajomość programów: Księgowość OPTIVUM, pakietu Microsoft Office, MS Excel i MS Word,
j) umiejętność współpracy i koordynowania zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie księgowości szkoły zgodnie z Zakładowym planem kont oraz przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz.U. Nr 121, poz. 591 ),
b) dekretowanie wszystkich dokumentów księgowych ze wskazaniem nośników kosztów,
c) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
d) prowadzenie analityki wszystkich rozrachunków tj.
• Konta 201- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
• Konta 225- rozrachunki z budżetem,
• Konta 229- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne,
• Konta 243- pozostałe rozrachunki z pracownikami,
• Konta 240- pozostałe rozrachunki.
e) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
f) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów,
g) księgowanie kont syntetycznych i sporządzanie o0brotówek,
h) uzgadnianie kont syntetycznych środków trwałych (011) oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu (013) z analityką prowadzoną przez kierownika gospodarczego szkoły,
i) rozliczanie inwentaryzacji – przy współudziale pracowników księgowości- materiałów i towarów w magazynach, w produkcji, produktów gotowych oraz środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w wyznaczonych terminach,
j) prowadzenie zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie,
k) sporządzanie i księgowanie rejestru bankowego i kasowego,
l) prowadzenie kasy szkolnej (operacji kasowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
m) bieżące sporządzanie raportów kasowych,
n) odprowadzenia do Banku Zachodniego sum przyjętych w danym miesiącu i odprowadzenie ich najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych po przyjęciu gotówki do kasy,
o) Przyjmowanie wpłat dotyczących budżetu, środków funduszu socjalnego, środków depozytowych,
p) Dokonywanie wszelkich wypłat związanych z działalnością szkoły,
q) Sporządzanie poleceń księgowania do rejestrów kasowych i bankowych,
r) wystawianie faktur obciążeniowych, rozliczanie Vat.


4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy ( zgodny z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.06.2006r.ze zm. )
e) oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowań karnych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 pokój 212 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w terminie do 7.06.2011r. do godziny 15 00 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przeważanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r.).

W trakcie naboru przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna w celu sprawdzenia wiedzy kandydata z zakresu znajomości przepisów : Ustawa o rachunkowości budżetowej oraz sprawdzenie znajomości zasad rachunkowości budżetowej w praktyce.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.ksp.klodzko.pl oraz na tablicy informacyjnej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.

Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 24.05.2011

Dokument oglądany razy: 2109
« inne aktualności