bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 11.04.2017 z powodu:
Nieaktualna

Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorcz

01.04.2016

Kłodzko: Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości.


Numer ogłoszenia: 32145 - 2016; data zamieszczenia: 30.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35974 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości, ul. Szkolna 8, 57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8672174, faks 74 8672175.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje wymianę poziomów instalacji wodociągowej oraz części instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości w Kłodzku przy ulicy Szkolnej nr 8 oraz zasilanie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego i z wymienianej instalacji wodociągowej wewnętrznej..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa., ul. Kłodzka 10, 57-500 Bystrzyca Kłodka, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 166180,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
• Cena wybranej oferty: 99525,62
• Oferta z najniższą ceną: 99525,62 / Oferta z najwyższą ceną: 159818,46
• Waluta: PLN .

Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 01.04.2016

Dokument oglądany razy: 1653
« inne aktualności