bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.10.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Statut

STATUT
KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYPY SZKÓŁ 

ROZDZIAŁ II 
CELE I ZADANIA SZKOŁY 

ROZDZIAŁ III 
ORGANY SZKOŁY 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY 

Prawa ucznia.
Obowiązki ucznia
Nagrody
Kary

ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Zasady oceniania uczniów
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
Skala ocen.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWEROZDZIAŁ I
NAZWA I TYPY SZKÓŁ

1. Zespół szkół nosi nazwę: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości i dalej zwany jest Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.
4. Organem nadzorującym Szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące typy szkół z odpowiednimi zawodami:

Lp. Nazwa typu szkoły Stosowany skrót Podbudowa Cykl kształcenia Nauczane zawody.
1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 ZSZ Gimnazjum 3 a) kucharz,
b) mechanik pojazdów samochodowych,
c) wielozawodowa,
d) inne.
2 TECHNIKUM nr 2 T Gimnazjum 4 a) technik architektury krajobrazu,
b) technik ekonomista,
c) technik hotelarstwa,
d) technik informatyk,
e) technik obsługi tury-stycznej,
f) technik organizacji reklamy,
g) technik pojazdów samo-chodowych,
h) technik żywienia i usług gastronomicznych,
i) inne.

6. W skład Szkoły mogą wchodzić inne typy szkół z innymi specjalnościami i zawodami oraz z innymi cyklami kształcenia niż wymienione w pkt. 5.
6.1. Szkoła prowadzi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku (ODiDZ), którego działalność określa odrębny statut, zgodny ze statutem Szkoły i właściwymi przepisami szczegółowymi.
7. Szkoła prowadzi internat w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, którego działalność określa regulamin internatu, zgodny ze statutem Szkoły.
8. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, której działalność określa regulamin zgodny ze statu-tem Szkoły.
9. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, której działalność określa regulamin świetlicy, zgodny ze statutem Szkoły.
10. Szkoła może kształcić uczniów w systemie eksternistycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Szkoła może prowadzić działalność kursową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania przez ucznia:
a) świadectwa ukończenia Szkoły,
b) świadectwa maturalnego,
c) dyplomu zawodowego,
d) innych kwalifikacji,
1.2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
1.3. przygotowuje teoretycznie i praktycznie uczniów do wykonywania zawodu poprzez stworzenie uczniom pełnych możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu danego typu szkoły,
1.4. wdraża uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy oraz kul-tury,
1.5. kształtuje właściwe cechy osobowe, a w szczególności: uczciwość, sumienność, obo-wiązkowość, sprawiedliwość, tolerancję w stosunku do drugiego człowieka,
1.6. kształtuje postawy patriotyczne, poprzez wykorzystywanie treści programowych oraz organizowanie, a także obchodzenie uroczystości szkolnych, samorządowych, pań-stwowych, europejskich i światowych,
1.7. rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności poszanowania przyrody i pogłębiania troski o ochronę środowiska.
2. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wy-konawczych w szczególności w zakresie:
2.1. udzielania uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z pro-gramów wychowawczego i profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczy-cieli i rodziców,
g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
2.2. zadania, o których mowa w pkt. 2.1. są realizowane we współpracy z:
a) pedagogiem szkolnym,
b) psychologiem szkolnym,
c) rodzicami,
d) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
e) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
f) innymi szkołami,
g) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
2.3. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne,
2.4. rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, w konkursach, olimpiadach i innych formach,
2.5. realizowania indywidualnych programów nauczania oraz umożliwiania ukończenia Szkoły w skróconym czasie wg obowiązującej procedury,
2.6. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szcze-gólnej opieki wychowawczej i medycznej,
2.7. wspomagania ucznia w zakresie sytuacji materialnej szczególnie poprzez system sty-pendialny, opiekę w internacie oraz dożywianie młodzieży w miarę posiadanych środ-ków,
2.8. organizowania działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.
3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami:
3.1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, pełnioną przez nauczycieli prowadzących zajęcia,
3.2. podczas przerw lekcyjnych pełnioną przez nauczycieli dyżurnych,
3.3. w ramach sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami będącymi w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych (materialnych), Szkoła może udzielić pomocy mate-rialnej stałej lub doraźnej, w formie stypendialnej lub innej w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych,
3.4. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”, któ-ry pełni tę funkcję w zasadzie przez cały cykl kształcenia,
3.5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie poprzez organy przed-stawicielskie mogą wnioskować o zmianę nauczyciela, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasowego do Dyrektora Szkoły, który rozstrzyga sprawę.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

1. Organami Szkoły są :
1) Dyrektor Szkoły,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Komitet Rodzicielski (Rada Rodziców),
4) Samorząd Uczniowski

2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
2.1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na ze-wnątrz,
2.2. sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonij-nego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
2.3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowie-dzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
2.4. decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będą-cych nauczycielami,
2.5. decyduje w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszyst-kim pracownikom Szkoły,
2.6. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pracowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i związków zawo-dowych,
2.7. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań,
2.8. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji,
2.9. zmienia i wprowadza nowe profile kształcenia zawodowego w porozumieniu z orga-nami: prowadzącym i nadzorującym Szkołę,
2.10. może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wg procedury określonej w rozdziale VI w punkcie 10 niniejszego Statutu,
2.11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
2.12. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem,
2.13. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz powiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań,
2.14. przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o działalności Szkoły,
2.15. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organi-zacji praktyk pedagogicznych,
2.16. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów,
2.17. stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-zacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
2.18. do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
2.19. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie Szkoły.
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły powołanym do realizacji jej statuto-wych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
3.1. W skład Rady Pedagogicznej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole jako jej pełnoprawni członkowie posiadający prawo głosu.
W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedago-gicznej, przedstawiciele innych organów Szkoły, a także przedstawiciele społeczności szkolnej i pozaszkolnej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzboga-cenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
3.2. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej przewodniczący, którym jest Dyrektor Szkoły albo powołany przez niego wicedyrektor Szkoły:
3.2.1. podstawową formą pracy Rady Pedagogicznej jest jej konferencja, będąca ze-braniem wszystkich jej członków,
3.2.2. konferencję Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący, który także re-prezentuje Radę na zewnątrz,
3.2.3. uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej ustanawiane są w trakcie jej konferencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym,
3.2.4. Rada Pedagogiczna może powoływać własne organy wewnętrzne, którymi są:
a) zespoły przedmiotowe nauczycieli realizujące statutowe zadania Szkoły,
b) inne organy, zespoły i komisje w zależności od potrzeb i uchwał Rady Pe-dagogicznej,
3.2.5. wszystkie konferencje Rady Pedagogicznej są protokołowane,
3.2.6. dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest „Księga protokołów” udo-stępniana jedynie jej członkom oraz upoważnionym przedstawicielom instytucji państwowych,
3.2.7. członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej i nie ujawniania spraw poruszanych w trakcie jej konferencji.
3.3. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje stanowiące:
3.3.1. zatwierdza „Kalendarz roku szkolnego” wraz ze szczegółowym harmonogra-mem swoich konferencji,
3.3.2. zatwierdza programy rozwoju Szkoły oraz inne dokumenty organizujące pracę Szkoły, w szczególności ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, przedstawiony przez nauczycieli zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcz-nika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat,
3.3.3. zatwierdza wyniki klasyfikowania i promowania uczniów,
3.3.4. podejmuje uchwały i wnioski w sprawie innowacji i eksperymentów pedago-gicznych,
3.3.5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3.3.6. podejmuje uchwały o skreśleniu uczniów z list uczniów Szkoły.
3.4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
3.4.1. organizację pracy Szkoły,
3.4.2. przydział czynności dla nauczycieli,
3.4.3. projekt planu finansowego Szkoły,
3.4.4. wnioski Dyrektora Szkoły i innych organów w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień jej pracowników,
3.4.5. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału dodatkowych czynności pracownikom Szkoły,
3.4.6. kandydatury na stanowiska kierownicze w Szkole,
3.4.7. wszystkie inne sprawy ważne dla działalności Szkoły.
3.5. Rada Pedagogiczna w zakresie swoich uprawnień i potrzeb może wnioskować o:
a) odwołanie Dyrektora Szkoły z jego funkcji,
b) odwołanie nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej w Szkole,
c) odwołanie nauczyciela ze stanowiska nauczyciela.
3.5.1. Współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły rozpatrując ich wnioski we wszyst-kich sprawach uczniów i działalności Szkoły,
3.5.2. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi,
3.5.3. Przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
4. W szkole działa Rada Rodziców, która jest organem Szkoły stanowiąca reprezentację ro-dziców, wybieranych w wyborach przeprowadzanych do 31 października każdego roku, działająca według własnego regulaminu, zgodnego ze statutem Szkoły, który określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady i szczegółowy tryb przeprowa-dzania wyborów:
4.1. w skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
4.2. w wyborach do Rady Rodziców, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,
4.3. do kompetencji Rady Rodziców należą:
4.3.1. występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły, organu prowa-dzącego Szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
4.3.2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowaw-czym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców),
4.3.3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia Szkoły,
4.3.4. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4.3.5. wnioskowanie zmiany szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników.
5. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów wobec wszystkich organów Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły i ma prawo występować we wszystkich sprawach dotyczących ucznia i Szkoły. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność w oparciu o swój regu-lamin, zgodny ze Statutem Szkoły.
6. W Szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie za zgodą Dyrektora Szkoły w porozumieniu z pozostałymi organami Szkoły.
7. Wszystkie konflikty pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. W Szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
a) wicedyrektorów w liczbie zależnej od obowiązujących przepisów prawnych,
b) kierownika internatu,
c) kierownika ODiDZ,
8.1. w Szkole mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowa-dzącego Szkołę,
8.2. szczegółowe kompetencje na wszystkich stanowiskach kierowniczych w Szkole okre-śla Dyrektor Szkoły,
8.3. powoływania i odwoływania kandydatów na stanowiska kierownicze dokonuje Dy-rektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Szkoła umożliwia współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształ-cenia młodzieży poprzez:
9.1. spotkania wychowawców klas z rodzicami, przynajmniej cztery w ciągu roku szkol-nego, w trakcie których zapoznaje się rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydak-tyczno-wychowawczymi Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki kon-kretnej klasy oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i innymi regulaminami określającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,
9.2. konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w celu udzielenia pełnych informa-cji dotyczących ucznia,
9.3. uzyskiwanie bieżących informacji w sekretariacie uczniowskim,
9.4. możliwość odwołania się poprzez swoje organy przedstawicielskie do organu prowa-dzącego Szkołę w sprawach dotyczących pracy Szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY

1. Kalendarz terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz letnich ustalony jest na podstawie przepisów dotyczących organizacji roku szkolnego na każdy rok szkolny.
2. Podstawą działalności Szkoły jest arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany przez Dy-rektora Szkoły na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły, zawierający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, zatwier-dzony przez organ prowadzący Szkołę.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa), złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów ob-owiązujących, określonych planem nauczania, podstawami programowymi i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonymi do użytku szkolnego, zwanym szkolnym zestawem programów nauczania.
4. Organizację stałych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalonych przez Dyrektora Szkoły na podstawie za-twierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:
4.1. podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, blokowym, modułowym i innym,
4.2. godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęć praktycznych lub praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut,
4.3. w Szkole w poszczególnych oddziałach corocznie może być dokonywany podział na grupy z poszczególnych przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, których nau-czanie musi zapewnić bezpieczeństwo, higienę pracy, a także dawać możliwości za-chowania poziomu kształcenia, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętno-ściach uczniów; podział dokonywany jest z uwzględnieniem bazy Szkoły, kadry nau-czycielskiej oraz zgody wydanej przez organ prowadzący Szkołę, zgodnie z obowiązu-jącymi przepisami,
4.4. niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia praktyczne, zajęcia dy-daktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych i inne, a także ko-ła zainteresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem kla-sowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyoddziałowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych za zgodą Dyrektora Szkoły, w ramach posiada-nych przez Szkołę środków finansowych,
4.5. liczba uczestników zajęć fakultatywnych, kół i zespołów zainteresowań oraz innych za-jęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły może liczyć nie mniej niż 15 uczniów w grupie, prowadzonych za zgodą organu prowadzącego Szkołę.
5. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia stron za zgodą Dyrektora Szkoły.
6. Szkoła umożliwia uczniom spożycie w higienicznych warunkach co najmniej jednego cie-płego posiłku dziennie w stołówce szkolnej oraz zapewnia pomoc stypendialną:
6.1. odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całko-witego zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki ze względów materialnych lub zdrowotnych,
6.2. w szkole działa Komisja stypendialna, powoływana przez Radę Pedagogiczną zajmująca się całokształtem spraw związanych z pomocą stypendialną uczniom; stypendia przyznawane są zarówno z przyczyn materialnych, jak też za osiąganie wysokich wyni-ków edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami stypendialnymi.
7. Szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią:
7.1. biblioteka szkolna stanowi ośrodek informacji i jest pracownią, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie,
7.2. Szkoła, w miarę swoich możliwości finansowych, dąży do systematycznego wzbogaca-nia zasobów biblioteki, także z uwzględnieniem nowych technik medialnych (taśmy wideo, płyty CD, DVD, adresy internetowe i inne), gromadzi także dokumenty dotyczące prawa oświatowego oraz szkolne zestawy programów nauczania,
7.3. z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, a także inne osoby – w tym rodzice uczniów - na zasadach określonych w regulaminie bibliote-ki,
7.4. szczegółowe zadania biblioteki, jej organizację, warunki lokalowe, zbiory, zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz prawa i obowiązki użytkowników informacji zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej, zgodnym ze Statutem Szkoły.
8. Szkoła posiada świetlicę, która:
8.1. zapewnia opiekę uczniom Szkoły,
8.2. prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pogłębiające zainteresowania uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w ramach sekcji, odzwierciedlających pre-dyspozycje uczniów i możliwości Szkoły,
8.3. przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne oraz okazjonalne apele, wieczorki, spo-tkania, turnieje, konkursy, wyjścia do kina, teatru i inne,
8.4. dostosowuje wszelką działalność do bieżących potrzeb Szkoły na zasadach określonych w regulaminie świetlicy, zgodnym ze Statutem Szkoły.
9. Szkoła, przy pomocy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wyposaża pra-cownie komputerowe, w których uczniowie mają dostęp do Internetu, w oprogramowanie zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidło-wego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eks-ponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajo-we, propagujących nienawiść i dyskryminacje.
10. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia i obiekty:
10.1. sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne z niezbędnym wyposażeniem,
10.2. warsztaty szkolne i internat,
10.3. bibliotekę i świetlicę,
10.4. gabinet medycyny szkolnej i stomatologiczny oraz gabinety pedagoga i psychologa szkolnego,
10.5. sale gimnastyczne i siłownię,
10.6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, jadalnię, bar młodzieżowy, kawiarenkę-sklepik,
10.7. archiwum i szatnie.
11. W Szkole działają związki zawodowe, funkcjonujące według odrębnych przepisów i wła-snych statutów, współpracujące z organami Szkoły.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników: administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt.1. określają odrębne przepisy.
3. Zespoły Przedmiotowe dokonują wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowują własny program nauczania w danej szkole na cały cykl kształcenia.
4. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także własny program nauczania w danej szkole na cały cykl kształcenia, Zespoły Przedmiotowe przedstawiają Radzie Pedagogicz-nej.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, a także jest odpo-wiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5.1. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edu-kacyjnej, rozumianej jako harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształto-wania umiejętności oraz wychowania w odniesieniu do każdego ucznia.
6. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:
6.1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich zajęć organizowanych przez Szkołę,
6.2. pełnienie dyżurów zgodnie z planem i regulaminem dyżurów,
6.3. podmiotowe traktowanie ucznia, z poszanowaniem jego godności osobistej,
6.4. prawidłową organizację procesu dydaktycznego, a w szczególności:
a) osobiste prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z przydzielonym podziałem go-dzin,
b) rytmiczną realizację programu nauczania,
c) rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdej formy zajęć edukacyjnych,
d) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych, a także pomaganie w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych,
e) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,
f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej, w ścisłym powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, stanowiącym rozdział VII niniejszego Statutu,
g) prowadzenie pracowni przedmiotowej lub klaso-pracowni z wykazaniem właściwej troski o powierzony sprzęt szkolny, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały,
h) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
i) współpracę z rodzicami, Radą Szkoły, środowiskiem wychowawczym uczniów oraz z ich organami przedstawicielskimi,
j) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez:
- samokształcenie,
- udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
- udział w formach doskonalenia organizowanych przez władze i instytucje oświa-towe,
- stwarzanie przez Dyrektora Szkoły pozamaterialnych warunków, sprzyjających pracownikom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe, szczególnie związane z rozwojem Szkoły,
k) systematyczne i aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i jej komi-sjach,
6.5. nauczyciele zatrudnieni w Szkole mają zagwarantowaną prawem oświatowym możli-wość uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepi-sami.
7. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy:
7.1. pracą zespołu przedmiotowego kieruje jej przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
7.2. liczbę i rodzaj zespołów przedmiotowych ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna,
7.3. cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyborów programów nau-czania, sposobów ich realizacji i doboru podręczników,
b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
c) opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i diagnozowania efektów kształcenia,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz doradz-twa metodycznego dla nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warszta-tów, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale (klasie) tworzą zespół, którego zada-niem jest realizacja ustalonego dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakre-su kształcenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu lub w danym zawodzie i rozszerzeniu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego, a także korelacji działań pedagogicznych i wychowawczych.
9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:
9.1. wspieranie zadań wychowawczych rodziców,
9.2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
9.3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
9.4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
9.5. kreowanie wzorców uczciwości, umiejętności życia z innymi i dla innych.
10. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca w szczególności:
10.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i w miarę możliwości udziela mu pomocy w rozwiązywaniu trudności w nauce oraz w kłopotach osobistych,
10.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami imprezy o charakterze dy-daktycznym, wychowawczym i rozrywkowym (np. wycieczki klasowe, wyjścia do kina, muzeum itp.),
10.3. ustala i realizuje treści i formy zajęć tematycznych w ramach godzin z wychowawcą,
10.4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
10.5. udziela indywidualnej opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz potrzebującym po-mocy, wspierając ich dążenia i ambicje,
10.6. wspólnie z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym, szkolną służbą zdrowia i innymi specjalistami świadczy kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trud-ności uczniów, a także ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień,
10.7. współpracuje z rodzicami uczniów, utrzymując kontakty indywidualne oraz organizując ustalone spotkania z rodzicami,
10.8. utrzymuje kontakt z wychowawcami internatu, świetlicy szkolnej,
10.9. dba o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły i bada przyczyny opuszczania zajęć szkolnych oraz podejmuje leżące w sferze jego uprawnień i możliwości działania eli-minujące nieusprawiedliwione opuszczanie zajęć,
10.10. udziela uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki i pracy,
10.11. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy takie, jak:
- prowadzenie dziennika i arkuszy ocen,
- wypisywanie świadectw szkolnych,
- inne, zgodne z poleceniami Dyrektora Szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej i instytucji oświatowych.
11. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej nadzoru peda-gogicznego oraz nauczycieli - doradców metodycznych, pracowników poradni psycholo-giczno-pedagogicznej i innych instytucji.
12. Szczegółowe obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI
UCZNIOWIE SZKOŁY

1. Prawa i obowiązki ucznia zostały sformułowane na podstawie obowiązujących dokumen-tów międzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklara-cji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Kon-wencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Ustawy o systemie oświaty.
2. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły:
2.1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.
2.2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierw-szym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kry-teria:
1) wyniki egzaminu gimnazjalnego;
2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i ma-tematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne pod-mioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopol-skiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasię-gu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
2.3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandyda-tów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształ-cenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psycho-logiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2.4. kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej dla pracowników młodocianych muszą posiadać aktualną umowę o praktyczną naukę zawodu zawartą z pracodawcą lub promesę takiej umowy;
2.4.1. jeżeli z uczniem zasadniczej szkoły zawodowej dla pracowników młodocianych zostanie rozwiązana umowa o praktyczną naukę zawodu lub gdy porzuci on pracę – zostanie wobec niego podjęta uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów,
2.5. po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno–Kwalifikacyjna ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły.

Prawa ucznia

3. Uczeń ma prawo do:
3.1. swobody w wyrażaniu swoich myśli i przekonań, z uwzględnieniem dobra innych osób,
3.2. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
3.3. warunków pobytu na terenie Szkoły zapewniających mu bezpieczeństwo i opiekę wy-chowawczą oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
3.4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, z możliwością zapoznania się z programami nauczania,
3.5. uzyskania pełnej informacji dotyczącej statutu Szkoły, wymagań edukacyjnych i zasad oceniania, klasyfikowania oraz promowania,
3.6. jawnej, obiektywnej, umotywowanej i zgodnej z kryteriami wewnątrzszkolnego syste-mu oceniania oceny z poszczególnych przedmiotów, wyłącznie za wiadomości i umie-jętności oraz odrębnej oceny zachowania,
3.7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno–wychowawczym oraz ochrony własnej godności i jej uszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce,
3.8. korzystania z bazy szkolnej, tzn. pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księ-gozbioru i źródeł technologii informacyjnej,
3.9. rozwijania swoich zainteresowań,
4. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i formach zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez inne jednostki organizacyjne (np. centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, kluby sportowe, ośrodki i centra kultury, muzea, kina, teatry i inne),
5. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
5.1 odpoczynku w czasie przerw i dni świątecznych, ferii zimowych i letnich.

Obowiązki ucznia

6. Uczeń jest zobowiązany do:
6.1. systematycznego i punktualnego uczęszczania do Szkoły i uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,
6.2. przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i ponoszenia odpowiedzialności za pod-jęte zadania,
6.3. dbania o kulturę słowa oraz estetyczny i schludny wygląd tzn.:
6.3.1. strój ucznia powinien być czysty i estetyczny oraz dostosowany do ogólnie przyjętych norm społecznych,
6.3.2. podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój świąteczny, elegancki,
6.4. przestrzegania zasad kultury współżycia w społeczeństwie,
6.5. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
6.6. szanowania i wzbogacania tradycji Szkoły,
6.7. podporządkowania się zaleceniom władz szkolnych,
6.8. całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji,
6.9. noszenia strojów i obuwia sportowego na zajęciach wychowania fizycznego i innych promujących Szkołę w uzgodnieniu z Radą Szkoły,
6.10. całkowitego zakazu noszenia biżuterii i ozdób na zajęciach wychowania fizycznego,
6.11. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
6.12. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów i pracowników Szkoły,
6.13. respektowania zakazu niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu, nieużywania nar-kotyków lub innych środków odurzających na terenie Szkoły i poza nią,
6.14. informowania nauczycieli lub innych pracowników Szkoły o próbach sprzedaży nar-kotyków lub innych środków odurzających na terenie placówki,
6.15. usprawiedliwiania nieobecności w Szkole w terminie jednego tygodnia (w przypadku leczenia szpitalnego o nieobecności ucznia zawiadamiają jego rodzice lub opieku-nowie),
6.16. przestrzegania wszystkich zawartych w Statucie postanowień, dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz systemu obowiązujących kar i nagród wraz z trybem od-wołania od przewidywanych Statutem kar.

Nagrody

7. Za wzorową postawę, osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Szkoły uczeń może otrzymać:
7.1. pochwałę wychowawcy klasy,
7.2. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły,
7.3. nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły,
7.4. stypendium Prezesa Rady Ministrów lub inne,
7.5. nagrodę książkową,
7.6. dyplom uznania,
7.7. list gratulacyjny,
7.8. inne.

Kary

8. Wobec istniejących zagrożeń dla dobrego wychowania i godności człowieka, a także w poczuciu odpowiedzialności za dobro wszystkich uczniów i społeczności szkolnej, przyjmuje się tryb karania uczniów za naruszanie prawa szkolnego, a w szczególności za:
8.1. zażywanie narkotyków, środków odurzających, spożywanie alkoholu,
8.2. rozprowadzanie i nakłanianie do zakupu środków odurzających,
8.3. agresywne zachowanie, naruszające godność innych,
8.4. zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu drugiej osoby,
8.5. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (np. wulgarne słownictwo, kłamstwa, kradzież, rozbój i inne),
8.6. umyślne uszkodzenie lub kradzież mienia Szkoły, uczniów lub pracowników,
8.7. opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć edukacyjnych w semestrze,
8.8. nieprzestrzeganie zasad estetycznego i schludnego ubioru,
9. Uczeń może zostać ukarany:
9.1. upomnieniem wychowawcy klasy,
9.2. wysłaniem listu informacyjnego do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o naru-szeniu przez niego prawa szkolnego,
9.3. obniżeniem oceny zachowania,
9.4. upomnieniem Dyrektora Szkoły,
9.5. naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na wniosek zespołu wychowawczego,
9.6. przeniesieniem do innej szkoły, po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzją Dyrektora Szkoły,
9.7. skreśleniem z listy uczniów Szkoły za wykroczenia określone w ust. 8 po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora Szkoły,
9.8. zobowiązaniem do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy strat spowodowanych dzia-łaniami ucznia określonymi w pkt. 8.5 i 8.6).
10. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów:
10.1. ostrzeżenie ucznia przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego w formie pi-semnego zawiadomienia ucznia i jego rodziców lub opiekunów po opuszczeniu 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
10.2. skierowanie wniosku przez wychowawcę do Rady Pedagogicznej w sprawie skreśle-nia ucznia z listy uczniów,
10.3. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
10.4. podjęcie decyzji przez Dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
10.5. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość uzasad-nionego odwołania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej wydania po-przez swoje organy przedstawicielskie lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania uczniów
1. Informacje wstępne:
1.1. ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się w oparciu o zasady ustalone Rozporządzeniem MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej Rozporządzeniem,
1.2. ocenianiu podlegają:
1.2.1. - osiągnięcia edukacyjne ucznia,
1.2.2. - zachowanie ucznia,
1.3. wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejęt-ności, a także na ocenie jego aktywności w procesie edukacyjnym, nauczyciel formu-łuje ocenę w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy pro-gramowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę pod-stawę,
1.4. wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie Szkoły.
2. Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
2.1. wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:
a) wartościowanie postępów ucznia poprzez wskazywanie jego osiągnięć, dokonań i uchybień,
b) motywowanie uczniów do dalszej pracy,
c) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli, dostar-czenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach i indywidualnych możliwościach uczniów,
d) niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
e) wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wychowawczej,
g) diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
h) informowanie o efektywności procesu nauczania,
i) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu,
j) określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wobec przyjętych standardów,
k) upowszechnianie osiągnięć uczniów,
l) ocenę efektywności różnych modeli kształcenia,
2.2. zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
a) zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełnią-cego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną,
b) pobudzanie rozwoju myślowego ucznia,
c) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematyczności, samokontroli i samooceny,
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu,
e) nabywanie umiejętności rozróżnienia pozytywnych i negatywnych zachowań,
f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom informacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,
g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań adekwatnych do rozpoznanych potrzeb,
h) bieżąca, śródroczna i roczna ocena poziomu nauczania,
i) systematyczne dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
j) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
k) doskonalenie metod uczenia się, aktywne uczestnictwo uczniów w procesie szkol-nego oceniania,
l) modyfikacja celów i programów kształcenia,
m) informowanie rodziców o osiągnięciach, trudnościach, postępach, uzdolnieniach, formach aktywności oraz rozwoju ich dzieci.
3. Zasady i kryteria szkolnego systemu oceniania:
3.1. w roku szkolnym dokonuje się klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) i rocznej. Kla-syfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych. Klasyfikacji rocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego,
3.2. przedmiotem oceniania postawy ucznia w szkole są:
a) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
b) wykorzystanie własnych możliwości,
c) aktywność podczas zajęć szkolnych,
d) ilość i jakość wykonywanych prac na zajęciach praktycznych i praktykach zawo-dowych,
e) zachowanie,
3.3. kryteria szkolnego oceniania są następujące:
a) wymagania programowe,
b) wkład pracy ucznia,
c) możliwości percepcyjne ucznia.
4. Formy sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności ucznia:
4.1. odpowiedzi ustne: opowiadanie, opis, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wyciąganie wniosków i formułowanie odpowiedzi do zadań,
4.2. prace pisemne w klasie:
a) sprawdzian bieżący - obejmuje zakresem od l do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych; nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, a czas jego trwania wynosi do 15 minut,
b) sprawdzian - potwierdzony tematycznym wpisem w dzienniku na tydzień przed jego przeprowadzeniem; czas trwania do 45 minut,
c) praca klasowa - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wy-przedzeniem, poprzedzona wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 godziny lekcyjne,
4.3. ćwiczenia praktyczne,
4.4. prace domowe:
a) ćwiczenia i zadania,
b) notatki,
c) referat - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,
d) wypracowanie literackie,
e) wykonanie pomocy dydaktycznych,
4.5. pozostałe formy sprawdzania i oceniania określone są szczegółowo w „przedmioto-wych systemach oceniania”, ustalonych przez poszczególne zespoły przedmiotowe.
5. Częstotliwość oceniania:
5.1. w jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace pisemne w formie pracy kla-sowej lub sprawdzianu,
5.2. w ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian,
5.3. zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbywać na prośbę uczniów i w porozumieniu z nauczycielem, z zastrzeżeniem braku wymagalności terminów, o których mowa pkt. 5.l. i 5.2.,
5.4. częstotliwość oceniania aktywności jest zawarta w przedmiotowym systemie ocenia-nia,
5.5. każdy zespół przedmiotowy jest zobowiązany do opracowania przedmiotowego sys-temu oceniania, zawierającego kryteria i wymagania edukacyjne i zapoznania z nimi uczniów,
5.6. z każdego przedmiotu dopuszcza się jednorazowo w semestrze sytuację, w której uczeń może nie być przygotowany do zajęć edukacyjnych, zgłaszając ten fakt przed lekcją nauczycielowi i nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym,
5.7. pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każdego przedmiotu.
6. Terminy oddawania sprawdzonych prac:
6.1. sprawdzian bieżący do jednego tygodnia,
6.2. praca klasowa i sprawdziany do dwóch tygodni.
7. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania:
7.1. formułowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu na-uczania,
7.2. określenie kryteriów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
7.3. informowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osią-gnięć w trakcie początkowych zajęć z danego przedmiotu, a rodziców uczniów (prawnych opiekunów) w czasie zebrań organizowanych na początku każdego roku szkolnego,
7.4. informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych oce-nach rocznych (semestralnych) i warunkach oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - informacja ta powinna być przekazana nie później niż dwa tygodnie przed ostateczną klasyfikacją roczną (semestralną), w formie ustnej w czasie lekcji i zebrań z rodzicami,
7.5. ustalanie ocen bieżących, klasyfikacyjnych, rocznych (semestralnych) i egzamina-cyjnych,
7.6. zapisanie w dzienniku lekcyjnym ustalonej przez siebie oceny śródrocznej i rocznej (semestralnej), najpóźniej na 3 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7.7. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwo-ściach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas okre-ślony w tej opinii.
2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestni-czenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, unie-możliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

7.8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwal-nia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrze-bie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwol-niony” albo „zwolniona”.
8. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych:
8.1. wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o statutowych zasadach oceniania bieżącego, klasyfi-kacji śródrocznej i rocznej (semestralnej), o zasadach oceniania zachowania, o warun-kach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej za-chowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
8.2. każdy z rodziców (prawnych opiekunów) otrzymuje na pierwszym zebraniu informacje o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, stosowanych kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów,
8.3. nauczyciel podczas lekcji organizacyjnej z danego przedmiotu informuje uczniów o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu, kryteriach i spo-sobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej oraz o zasadach bhp pod-czas zajęć,
8.4. kontakty nauczyciela, wychowawcy z rodzicami odbywają się w następujących for-mach:
a) jako kontakty bezpośrednie na zebraniach ogólnoszkolnych i zebraniach klasowych, organizowanych przynajmniej dwa razy w semestrze, a w szczególnych przypadkach jako zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
b) kontakty pośrednie w postaci rozmowy telefonicznej lub internetowej poprzez stro-nę www.ksp.klodzko.pl,
c) w drodze korespondencji listownej lub adnotacji w zeszycie przedmiotowym.

Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.

9. Informacje ogólne:
9.1. klasyfikacja śródroczna i roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania,
9.2. klasyfikowanie roczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostat-nim tygodniu przed rozpoczęciem ferii letnich,
9.3. oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia eduka-cyjne, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 22. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edu-kacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania,
9.4. ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia,
9.5. przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono za-burzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zabu-rzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształce-nia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psycho-logiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
9.6. ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ani na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły przez uczniów, z zastrzeżeniem określonym w punkcie 9.7.,
9.7. dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu ocenę ustala:
a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kierownik) praktyki, kierownik praktycznej nauki zawodu, nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.
b) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu,
9.8. laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych ce-lującą końcową ocenę klasyfikacyjną,
9.9. jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osią-gnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w semestrze pro-gramowo wyższym, szkoła może stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, gdy pozwolą na to jej warunki kadrowe i finansowe,
9.10. nauczyciel ma obowiązek, na podstawie opinii uprawnionej poradni psychologiczno- pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psy-chofizycznych i edukacyjnych ucznia,
9.11. przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel ocenia także indywidualny wkład pracy ucznia,
9.12. uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub techno-logii informacyjnej w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pisem-nej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach; w takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis "zwolniony",
9.13. Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły; w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”,
9.14. uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli z wszystkich ob-owiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a także może być promowany warunkowo zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 22,14. Promocję z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał obo-wiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania,
9.15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9.15, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyj-ne uzyskane z tych zajęć.
9.16. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, o której mowa w ust. 9.15, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.
9.17. Uczeń, realizujący obowiązek nauki poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfika-cyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wy-różnieniem.
9.18. uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu uzyskał oceny klasyfika-cyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
9.19. uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o któ-rej mowa w pkt.9.19, uzyskał z ocenianych zajęć edukacyjnych średnią ocen co naj-mniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Zapisy ust.9.16-9.18 stosuje się odpowiednio.

Skala ocen

10. Oceny dzielą się na:
10.1. bieżące - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia, wynikających ze zrealizowanej części zajęć edukacyjnych,
10.2. śródroczne - mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, a także ustalenie oceny zachowania,
10.3. roczne - będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i słu-żące ustaleniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania. Oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz protokołów egza-minacyjnych - słownie i w pełnym brzmieniu.
11. Oceny bieżące, klasyfikacyjne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu według skali określonej Rozporządzeniem w § 9 ust. 1. Przy ustalaniu oceny bieżącej nauczyciel może rozszerzyć oceny dodatkowo o znaki „+” lub „–” .
12. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, roczne ustala się w stopniach według następującej skali:

Lp. Stopień Oznaczenie
cyfrowe
Skrót literowy
1 celujący 6 cel
2 bardzo dobry 5 bdb
3 dobry 4 db
4 dostateczny 3 dst
5 dopuszczający 2 dop
6 niedostateczny 1 ndst

12.1 Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach, o których mowa w ust. 12 lp. 1–5.
12.2 Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust. 12 lp. 6.

13. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen wyrażonych w stopniach:
a) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który :
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdol-nienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy,
• proponuje rozwiązania nietypowe, a także wykraczające poza program nau-czania tej klasy,
• osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, za-wodach sportowych i innych,
b) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania,
• stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,
c) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nau-czania przedmiotu w danej klasie,
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postę-py w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
• rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
e) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:
• w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, zadania o niewielkim stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który :
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podsta-wą programową z danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożli-wiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
• nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela.
14. Zasady ustalania ocen:
14.1. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
14.2. ocena będąca wynikiem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie jest średnią arytme-tyczną ocen cząstkowych - ocena ta nie powinna być wystawiona wyłącznie na pod-stawie ocen z prac pisemnych,
14.3. ocenę śródroczną i roczną wystawia się z przynajmniej dwóch ocen bieżących,
14.4. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu uczniowie, a także, w miarę życzeń, ich rodzice (prawni opiekunowie),
14.5. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez odniesienie jej do kryteriów określonych w WSO,
14.6. nauczyciele zwracają pisemne prace uczniom lub przechowują je nie krócej niż do końca danego roku szkolnego,
14.7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych za-jęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
14.8. przy ustalaniu oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów kształcących w zawodzie, obok wiedzy i umiejętności zawodowych należy brać pod uwagę postawy uczniów i nawyki szczególnie istotne dla kwalifikacji w danym zawodzie.
14.9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
15. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, według skali określonej Rozporządzeniem w § 13 ust. 2, zgodnie z następującymi wymaganiami dotyczącymi:
15.1. stopnia udziału ucznia w życiu klasy i szkoły, a w szczególności:
• sumienności w nauce i wykonywaniu wszystkich powierzonych uczniowi obowiąz-ków,
• systematyczności i punktualności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
• dbałości o mienie szkolne,
• inicjowania i wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• udziału w przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych i klasowych,
• udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz godnym reprezentowaniu szkoły i promowaniu jej osiągnięć,
15.2. stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego tj.:
• dbałości o kulturę słowa i zachowania w szkole i poza nią,
• dbałości o honor i tradycje szkoły,
• dbałości o wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia,
• przestrzegania zakazów dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków,
• dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
• kierowania się zasadą uczciwości w codziennym postępowaniu i reagowaniu na wszelkie zło,
• w sposobie bycia nie naruszającym godności własnej i innych ludzi.
• okazywanie szacunku innym osobom,
15.3 zachowania w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
• jakiekolwiek użycie telefonu komórkowego lub umieszczenie w uszach słuchawek odtwarzacza muzyki zapisane w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen za-chowania – powoduje obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną oce-nę,
• spożywanie posiłków, picie napojów, żucie gumy lub wnoszenie do pomieszczenia okryć wierzchnich – za trzykrotny wpis w dzienniku lekcyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania – obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,
16. Roczną i końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
1) wzorowe;
2) bardzo dobre;
3) dobre;
4) poprawne;
5) nieodpowiednie;
6) naganne.
17. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zabu-rzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-cjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psy-chologiczno--pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
18. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:
a) wzorowe zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się wzorową frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• reprezentuje szkołę w mieście i regionie,
• pełni funkcje w samorządzie uczniowskim,
• czynnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez klasowych lub ogólnoszkolnych,
• jest taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa,
• jest stosownie ubrany i dba o swój wygląd,
• dotrzymuje ustalonych terminów,
• szanuje prawa innych,
• nie ma żadnych nałogów i uzależnień,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
b) bardzo dobre zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się bardzo dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych,
• uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,
• dba o kulturę słowa,
• z własnej inicjatywy dba o czystość i estetykę szkoły,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
• szanuje prawa innych,
c) dobre zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
• z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
• dba o czystość i estetykę szkoły,
• zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
• szanuje prawa innych,
d) poprawne zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się zadowalającą frekwencją,
• przestrzega na ogół postanowień prawa szkolnego,
• czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,
• nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
• nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyników w nauce,
• czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
• nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
• nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,
e) nieodpowiednie zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• narusza postanowienia Statutu Szkoły i innych szkolnych regulaminów,
• uchyla się od obowiązku szkolnego opuszczając powyżej 40 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze, a w przypadku kursów organizowanych przez ODiDZ – powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych,
• ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
• ma nieodpowiedni stosunek do nauki,
• jest nietaktowny, utrudnia prowadzenie zajęć,
• jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
• nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
• nie szanuje mienia swojego i innych,
• zdarza mu się odnosić z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szko-ły,
f) naganne zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wchodzi w kolizję z prawem,
• świadomie lekceważy i narusza postanowienia prawa szkolnego,
• jest agresywny i wulgarny,
• nie przestrzega zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu albo przyjmuje narkotyki lub je rozprowadza,
• świadomie stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych,
• rozmyślnie niszczy mienie szkolne, publiczne lub prywatne,
• przywłaszcza sobie cudzą własność,
• narusza godność i nietykalność innych osób,
• agresywnie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
• uchyla się od obowiązku szkolnego, opuszczając powyżej 50 godzin nieusprawiedli-wionych w semestrze, a w przypadku kursów organizowanych przez ODiDZ – powyżej 25 godzin nieusprawiedliwionych.
19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest osta-teczna, z zastrzeżeniem pkt. 24.
20. Terminy powiadamiania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidy-wanych ocenach:
20.1. na co najmniej 7 dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyj-nym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych,
20.2. na co najmniej 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfi-kacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, a w przypadku kursów organizo-wanych przez ODiDZ na 1 tydzień przed zakończeniem kursu poszczególni nau-czyciele są zobowiązani poinformować uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Informację tę należy przekazać w formie ustnej w trakcie lekcji lub zebrań z rodzicami, a w szczególnych przypadkach w formie pisemnej.
21. Procedura wyznaczenia i przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych:
21.1. uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć eduka-cyjnych, jeżeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania,
21.2. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
a) egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć tech-nicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
b) w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin klasyfikacyjny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych.
21.3. w przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawie-dliwionej lub gdy realizował, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, może składać egzamin klasyfikacyjny:
a) termin egzaminu ustala Dyrektor lub Wicedyrektor w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
b) zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel przedmio-tu,
c) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
d) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obser-watorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
e) ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt. 24,
f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczegól-ności:
- imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 19.2.c),
- termin egzaminu,
- zadania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu oraz uzyskane oceny;
do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych od-powiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
21.4. w przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowa-ny",
21.5. uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfi-kacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu popraw-kowego, z zastrzeżeniem omówionym w pkt. 24,
21.6. w przypadku, gdy uczeń nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwio-nej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny może wyznaczyć wyłącznie Rada Pe-dagogiczna w drodze uchwały, na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nau-czyciela przedmiotu,
21.7. egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w skład komisji wchodzą:
1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komi-sji,
2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,

21.8. egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz uczeń, który przechodzi z innej szkoły :
a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatko-wych zajęć edukacyjnych; uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
c) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,
d) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkol-nego lub obowiązku nauki poza szkołą, w skład komisji wchodzą:
1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
e) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obser-watorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin egzaminu klasyfikacyjnego;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania egzaminacyjne;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
21.9. w przypadku gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny, o któ-rym mowa w art. 20zh ust. 3 i 3a ustawy, dla ucznia, który kontynuuje we wła-snym zakresie naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowe-go lub uczęszcza do oddziału w innej szkole na zajęcia z języka obcego nowożyt-nego, dyrektor szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obce-go nowożytnego zatrudnionego w innej szkole, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
21.10. przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym warunek nauki poza szkołą, przechodzącym z innej szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyj-nych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
21.11. uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych lub z praktyki zawodowej z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności powinien odbyć zajęcia umożliwiające uzupełnienie programu nauczania w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy w celu ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
a) czas trwania i organizację tych zajęć ustala właściwy wicedyrektor i/lub pracodawca,
b) zajęcia te mogą być organizowane także w czasie ferii i przerw świątecz-nych.
22. Procedura wyznaczania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych:
22.1. uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedosta-teczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać eg-zamin poprawkowy z tych zajęć,
22.2. egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej,
22.3. egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
22.4. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycz-nych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń lub doświadczeń, ma formę zadań praktycznych
22.5. zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel i przekazuje uczniowi na piśmie najpóźniej w dniu zakończenia rocznych (semestralnych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
22.6. termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego,
22.7. egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły; w skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozu-mieniu z dyrektorem tej szkoły.
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne,
22.8. pytania egzaminacyjne do egzaminu poprawkowego opracowuje egzaminator i przedkłada je przewodniczącemu komisji najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Przy-gotowanie, przekazanie i przechowywanie pytań odbywać się musi z zachowaniem zasady poufności,
22.9. w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycz-nych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych,
22.10. ocenę z egzaminu ustala komisja egzaminacyjna. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt. 24,
22.11. z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
- nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
- termin egzaminu poprawkowego;
- imię i nazwisko ucznia;
- zadania egzaminacyjne;
- ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i, zwięzłą informację o ustnych od-powiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania prak-tycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
22.12. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawko-wego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Pisemną prośbę o wyznaczenie terminu dodatkowego wraz z określeniem przyczyn nieobec-ności składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły,
22.13. uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji (nie kończy szkoły) i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt. 22.14,
22.14. uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym),
22.15. w sprawach dotyczących egzaminu poprawkowego nie objętych ustaleniami zawar-tymi w pkt. 24. stosuje się właściwe ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.
23. Terminarz klasyfikowania i promowania:
23.1. klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, po pierwszym semestrze, który kończy się przed feriami zimowymi,
23.2. oceny śródroczne i roczne (semestralne), wystawione przez nauczycieli zgodnie z trybem ich ustalania są ostateczne, z zastrzeżeniem pkt.22.,
23.3. informację o przewidywanych ocenach rocznych podają uczniom nauczyciele pro-wadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a za ich pośrednictwem rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,
23.4. termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły,
23.5. egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
23.6. usprawiedliwiona nieobecność ucznia na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyj-nym wymaga udokumentowania. Decyzję o wyznaczeniu powtórnego egzaminu po-dejmuje Dyrektor Szkoły po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej i wychowawcą ucznia.
24. Procedura wnoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych:
24.1. uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pi-semne zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny,
24.2. zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej, a w szkole policealnej - semestral-nej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w szkole policealnej - semestralnych zajęć dydaktyczno – wychowaw-czych,
24.3. w przypadku uznania zasadności zgłoszonego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt. 24.l. Dyrektor Szkoły powołuje komisję:
a) do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia w formie pi-semnej i ustnej, w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych, w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami (prawnymi opiekunami), jednak nie później niż 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 24.1,
b) do ustalenia rocznej oceny zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego ko-misji,
24.4. w skład komisji, o której mowa w pkt. 24.3. a) wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako prze-wodniczący komisji;
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
d) nauczyciel, o którym mowa w ust. 24.4 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przy-padkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie na-uczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły
24.5. w skład komisji o której mowa w pkt. 24.3. b) wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców,
24.6. komisja, o której mowa w ust. 24.5, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Ocena jest ustalana w drodze głoso-wania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
24.7. z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 24.5, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
 termin posiedzenia komisji;
 imię i nazwisko ucznia;
 wynik głosowania;
 ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
24.8. ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyj-nych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedo-statecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem pkt. 22.1.,
24.8.1. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
a) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
d) imię i nazwisko ucznia;
e) zadania sprawdzające;
f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

24.8.2. Do protokołu, o którym mowa w ust. 9, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego
24.8.3. Protokoły, o których mowa w ust. 24.7 i 24.9.1, stanowią załączniki do arku-sza ocen ucznia.

24.9. uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 24.3.a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatko-wym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły,
24.10. przepisy pkt. 22. (24.1.-24.8.) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (seme-stralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia prze-prowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez ko-misję jest ostateczna.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości używa okrągłych pieczęci urzędowych właściwych dla odpowiednich typów szkół wchodzących w jej skład, zgodnie z obowiązującymi przepisa-mi.
2. Na świadectwach szkolnych, arkuszach ocen i innych dokumentach wydawanych przez Szkołę dotyczących poszczególnych typów szkół wchodzących w skład Szkoły używa się pieczęci (podłużnych), które zawierają nazwę zespołu i nazwę typu szkoły.
3. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał Szkoły.
4. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Szkoła prowadzi gospodarkę finansową i materiałową na zasadach określonych w odręb-nych przepisach.
6. Podstawę prawną Statutu stanowią:
6.1. Ustawa O systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zwana Ustawą,
6.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramo-wych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. ze zmianami),
6.3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843) zwane dalej Rozporządzeniem.
6.4. Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 r.
7. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r.

Statut zatwierdził
Wicedyrektor Szkoły

mgr Andrzej Niemiec

Statut Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości -  wersja pdf.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 16.10.2015
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 02.12.2010
Dokument oglądany razy: 3 935