bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.04.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Aktualności

DYREKTOR KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY


REFERENTA ds. księgowości


1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku referenta ds. księgowości,
c) ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:

a) wykształcenie ekonomiczne – co najmniej średnie,
b) znajomość zasad rachunkowości,
c) znajomość ustaw o finansach publicznych oraz samorządzie terytorialnym,
d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
e) nieposzlakowana opinia,
f) doświadczenie zawodowe przy wykonywaniu podobnych czynności,
g) doświadczenie w pracy w administracji, w tym na stanowiskach pokrewnych,
h) znajomość przepisów z zakresu polityki rachunkowości w jednostkach budżetowych,
i) znajomość programów: Księgowość OPTIVUM, pakietu Microsoft Office, MS Excel i MS Word,
j) umiejętność współpracy i koordynowania zadań.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie księgowości szkoły zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości oraz przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.),
b) dekretowanie wszystkich dokumentów księgowych ze wskazaniem nośników kosztów,
c) prowadzenie analityki wszystkich rozrachunków tj.
  - Konta 201- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
  - Konta 225- rozrachunki z budżetem,
  - Konta 229- pozostałe rozrachunki publiczno-prawne,
  - Konta 234- pozostałe rozrachunki z pracownikami,
  - Konta 240- pozostałe rozrachunki.
d) uzgadnianie kont analitycznych z kontami syntetycznymi,
e) prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów,
f) księgowanie operacji gospodarczych na kontach , uzgadnianie sald kont syntetycznych oraz sporządzanie obrotówek,
g) uzgadnianie kont syntetycznych środków trwałych (011) oraz pozostałych środków trwałych w użytkowaniu (013) z analityką prowadzoną przez kierownika gospodarczego szkoły,
h) rozliczanie inwentaryzacji – przy współudziale pracowników księgowości- materiałów i towarów w magazynach, w produkcji, produktów gotowych oraz środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu w wyznaczonych terminach,
i) prowadzenie zespołu 4 – koszty według rodzajów i ich rozliczenie,
j) sporządzanie i księgowanie rejestru bankowego i kasowego,
k) prowadzenie kasy szkolnej (operacji kasowych), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
l) bieżące sporządzanie raportów kasowych,
m) przyjmowanie wpłat dotyczących budżetu, środków funduszu socjalnego, środków depozytowych,
n) bieżące odprowadzenia do Banku wpłat kasowych,
o) dokonywanie wszelkich wypłat związanych z działalnością szkoły,
p) sporządzanie poleceń księgowania do rejestrów kasowych i bankowych,
q) wystawianie faktur obciążeniowych, rozliczanie VAT.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy,
e) oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowań karnych,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Sekretariacie Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości ul. Szkolna 8 pokój 212 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. księgowości w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w terminie do 13.05.2013r. do godziny 15 00 .

Wymagane dokumenty aplikacyjne, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przeważanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. Nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz Ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 142, poz. 1593 z 2001r.).

W trakcie naboru przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna w celu sprawdzenia wiedzy kandydata z zakresu znajomości przepisów : Ustawa o rachunkowości budżetowej oraz sprawdzenie znajomości zasad rachunkowości budżetowej w praktyce.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://www.ksp.klodzko.pl/bip oraz na tablicy informacyjnej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości.


Pokaż aktualności z roku:

Wyniki przetargu

04.10.2019

 Wyniki przetargu na sprzedaż wyposażenie, po bylych warsztatach szkolnych.

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

19.09.2019

 Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofertowym

Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu szkolnego

12.09.2019

 Regulamin obsługi i korzystania z monitoringu szkolnego

Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

21.06.2019

 Zarządzenie nr 14/2019 z dnia 21 czerwca 2019 r.

KSP bilans za 2018 r.

08.05.2019

Bilans Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości za rok 2018

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

06.03.2019

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

06.03.2019

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTA

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA / PRAWNEGO OPIEKUNA

06.03.2019

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZNIA / PRAWNEGO OPIEKUNA

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.

15.02.2019

 Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy - główny księgowy.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 29.04.2013
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 29.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 779