bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.05.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Statut

STATUT
KŁODZKIEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁ I NAZWA I TYPY SZKÓŁ
ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY
ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY
ROZDZIAŁ IV ORGANIZACJA SZKOŁY
ROZDZIAŁ V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY
Prawa ucznia
Obowiązki ucznia
Nagrody
Kary
ROZDZIAŁ VII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Zasady oceniania uczniów
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów
Skala ocen
ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYPY SZKÓŁ
1. Zespół szkół nosi nazwę: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości i dalej zwany jest Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.
4. Organem nadzorującym Szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące typy szkół z odpowiednimi zawodami, profilami i rozszerzeniami:

Lp. Nazwa typu szkoły Stosowany skrót Podbudowa Cykl kształcenia Nauczane zawody, profile, rozszerzenia.
1 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2
ZSZ Gimnazjum 2 lub 3 Zawody:
a) kucharz małej gastronomii,
b) mechanik pojazdów samochodowych,
c) mechanik-monter maszyn i urządzeń,
d) wielozawodowa,
e) inne.
2 II LICEUM PROFILOWANE LP Gimnazjum 3 Profile:
a) socjalny,
b) inne.
3 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LO Gimnazjum 3 Rozszerzenia:
a) ogólne,
b) językowe,
c) sportowo-obronne,
d) inne.
4 TECHNIKUM nr 2 T Gimnazjum
4 Zawody:
a) technik ekonomista,
b) technik hotelarstwa,
c) technik informatyk
d) technik mechanik,
e) technik obsługi tury-stycznej,
f) technik żywienia i go-spodarstwa domowego,
g) inne.

6. W skład Szkoły mogą wchodzić inne typy szkół z innymi specjalnościami i zawodami oraz z innymi cyklami kształcenia niż wymienione w punkcie 5.
6.1. Szkoła prowadzi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku (ODiDZ), którego działalność określa odrębny statut, zgodny ze statutem Szkoły i właściwymi przepisami szczegółowymi.
7. Szkoła prowadzi warsztaty szkolne w celu realizacji zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu, których działalność określa regulamin gospodarstwa pomocniczego, zgodny ze statu-tem Szkoły.
8. Szkoła prowadzi internat w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, którego działalność określa regulamin internatu, zgodny ze statutem Szkoły.
9. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, której działalność określa regulamin zgodny ze statutem
Szkoły.
10. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, której działalność określa regulamin świetlicy, zgodny ze statutem Szkoły.
11. Szkoła może kształcić uczniów w systemie eksternistycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Szkoła może prowadzić działalność kursową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 21.05.2011
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 02.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 905