bip.gov.pl
RSS
A A A K
 SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.12.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: z

Statut

Statut Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości

ROZDZIAŁ I
NAZWA I TYPY SZKÓŁ
1. Zespół szkół nosi nazwę: Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości i dalej zwany jest Szkołą.
2. Siedziba Szkoły mieści się w Kłodzku przy ul. Szkolnej 8.
3. Organem prowadzącym Szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.
4. Organem nadzorującym Szkołę jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
5. W skład Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą następujące typy szkół z odpowiednimi zawodami, profilami i rozszerzeniami:

Lp. Nazwa typu szkoły Stosowany skrót Podbudowa Cykl kształcenia Nauczane zawody, profile, rozszerzenia.
1. ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 2 ZSZ Gimnazjum 2 lub 3 Zawody:
a) kucharz małej gastrono-
mii,
b) mechanik pojazdów sa-
mochodowych,
c) mechanik-monter maszyn
i urządzeń,
d) wielozawodowa,
e) inne.
2. II LICEUM PROFILOWANE LP Gimnazjum 3 Profile:
a) socjalny,
b) inne.
3. II LICEUM OGÓLNO-KSZTAŁCĄCE LO Gimnazjum 3 Rozszerzenia:
a) ogólne,
b) językowe,
c) sportowo-obronne,
d) inne.
4. TECHNIKUM nr 2 T Gimnazjum 4 Zawody:
a) technik ekonomista,
b) technik hotelarstwa,
c) technik informatyk
d) technik mechanik,
e) technik obsługi tury-
stycznej,
f) technik żywienia i go-
spodarstwa domowego,
g) inne.
6. W skład Szkoły mogą wchodzić inne typy szkół z innymi specjalnościami i zawodami oraz
z innymi cyklami kształcenia niż wymienione w punkcie 5.
6.1. Szkoła prowadzi Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku (ODiDZ), którego działalność określa odrębny statut, zgod¬ny ze statutem Szkoły i właściwymi przepisami szczegółowymi.
7. Szkoła prowadzi warsztaty szkolne w celu realizacji zajęć praktycznych i praktycznej nauki zawodu, których działalność określa regulamin gospodarstwa pomocniczego, zgodny ze statu¬tem Szkoły.
8. Szkoła prowadzi internat w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, którego działalność określa regulamin internatu, zgodny ze statutem Szkoły.
9. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, której działalność określa regulamin zgodny ze statutem
Szkoły.
10. Szkoła prowadzi świetlicę szkolną, zapewniając zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, której działalność określa regulamin świetlicy, zgodny ze statutem Szkoły.
11. Szkoła może kształcić uczniów w systemie eksternistycznym, zgodnie z obowiązującymi prze-pisami.
12. Szkoła może prowadzić działalność kursową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty, z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą, oraz przepisach wydanych na jej podstawie,
a w szczególności:
1.1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania przez ucznia:
a) świadectwa ukończenia Szkoły,
b) świadectwa maturalnego,
c) dyplomu zawodowego,
d) innych kwalifikacji,

1.2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia,
1.3. przygotowuje teoretycznie i praktycznie uczniów do wykonywania zawodu poprzez stworzenie uczniom pełnych możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu danego typu szkoły,
1.4. wdraża uczniów do samokształcenia i systematycznego podnoszenia wiedzy oraz kultury
1.5. kształtuje właściwe cechy osobowe, a w szczególności: uczciwość, sumienność, obowiąz-kowość, sprawiedliwość, tolerancję w stosunku do drugiego człowieka,
1.6. kształtuje postawy patriotyczne, poprzez wykorzystywanie treści programowych oraz or-ganizowanie, a także obchodzenie uroczystości szkolnych, samorządowych, państwowych, europejskich i światowych,
1.7. rozwija wśród młodzieży przekonanie o konieczności poszanowania przyrody i pogłębiania troski o ochronę środowiska.
2. Szkoła realizuje zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów
wykonawczych w szczególności w zakresie:
2.1. udzielania uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedago-
gicznej polegającej na:
a) diagnozowaniu środowiska ucznia,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokajania,
c) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.
d) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
e) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programów wychowawczego i profilaktyki, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
f) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,
g) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia,
h) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
i) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2.2. zadania, o których mowa w pkt. 2.1. są realizowane we współpracy z:
a) pedagogiem szkolnym,
b) rodzicami,
c) nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,
d) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
e) innymi szkołami,
f) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

2.3. korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
2.4. rozwijania zainteresowań, poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych, w konkursach, olimpiadach i innych formach,
2.5. realizowania indywidualnych programów nauczania oraz umożliwiania ukończenia Szko¬ły w skróconym czasie wg obowiązującej procedury,
2.6. organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi oraz wymagającymi szczególnej opieki wychowawczej i medycznej,
2.7. wspomagania ucznia w zakresie sytuacji materialnej szczególnie poprzez system stypen-dialny, opiekę w internacie oraz dożywianie młodzieży w miarę posiadanych środków,
2.8. organizowania działań umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szko¬ły.
3. Szkoła zapewnia opiekę nad uczniami:
3.1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych, pełnioną przez na-uczycieli prowadzących zajęcia,
3.2. podczas przerw lekcyjnych pełnioną przez nauczycieli dyżurnych,
3.3. w ramach sprawowania indywidualnej opieki nad uczniami będącymi w szczególnie trudnych warunkach rodzinnych (materialnych), Szkoła może udzielić pomocy materialnej stałej lub doraźnej, w formie stypendialnej lub innej w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych,
3.4. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział (klasę) szczególnej opiece wychowawczej jed¬nemu nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą", który pełni tę funkcję w zasadzie przez cały cykl kształcenia,
3.5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach rodzice i uczniowie poprzez organy przedstawicielskie mogą wnioskować o zmianę nauczyciela , któremu powierzono funkcję wychowawcy klasowego do dyrektora Szkoły, który rozstrzyga sprawę.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

1. Organami Szkoły są :
1) Dyrektor Szkoły
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Szkoły
4) Komitet Rodzicielski (Rada Rodziców)
5) Samorząd Uczniowski
2. Dyrektor Szkoły w szczególności:
2.1. kieruj e działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
2.2. sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
2.3. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystywanie,
2.4. decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
2.5. decyduje w sprawach przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych wszystkim pracownikom Szkoły,
2.6. występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla wszystkich pra-cowników Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, związków zawodowych i Rady Szkoły,
2.7. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim w wykonywaniu swoich zadań,
2.8. realizuje uchwały Rady Szkoły oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompe¬tencji,
2.9. zmienia i wprowadza nowe profile kształcenia zawodowego w porozumieniu z organami: prowadzącym i nadzorującym Szkołę,

2.10. może skreślić ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej wg pro-cedury określonej w rozdziale VI w punkcie 6,2 niniejszego Statutu,
2.11. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
2.12. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem,
2.13. przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz powiadamia wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań,
2.14. przedkłada Radzie Pedagogicznej informacje o działalności Szkoły;
2.15. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
2.16. odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów,
2.17. stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
2.18. do dnia 15 czerwca każdego roku podaje do publicznej wiadomości informacje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
2.19. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na te-renie szkoły.
3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły, powołanym do realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami.
3.1. W skład Rady Pedagogicznej Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości wchodzą wszyscy na-
uczyciele zatrudnieni w Szkole jako jej pełnoprawni członkowie posiadający prawo głosu.
W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą także uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, przedstawiciele innych organów Szkoły, a także przedstawiciele społeczności szkolnej i pozaszkolnej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalno¬ści dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3.2. Pracami Rady Pedagogicznej kieruje jej przewodniczący, którym jest Dyrektor Szkoły al-
bo powołany przez niego wicedyrektor Szkoły.
3.2.1. Podstawową formą pracy Rady Pedagogicznej jest jej konferencja, będąca zebraniem wszystkich jej członków.
3.2.2. Konferencję Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący, który także reprezen¬tuje Radę na zewnątrz.
3.2.3. Uchwały i wnioski Rady Pedagogicznej ustanawiane są w trakcie jej konferencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% jej członków w głosowaniu jawnym lub tajnym.
3.2.4. Rada Pedagogiczna może powoływać własne organy wewnętrzne, którymi są:
a) zespoły przedmiotowe nauczycieli realizujące statutowe zadania Szkoły,
b) inne organy, zespoły i komisje w zależności od potrzeb i uchwał Rady Pedagogicz¬nej.

3.2.5. Wszystkie konferencje Rady Pedagogicznej są protokołowane.
3.2.6. Dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest „Księga protokołów" udostęp¬niana jedynie jej członkom oraz upoważnionym przedstawicielom instytucji państwo¬wych.
3.2.7. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbo¬wej i nie ujawniania spraw poruszanych w trakcie jej konferencji.
3.3. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje stanowiące:
3.3.1. zatwierdza „Kalendarz roku szkolnego" wraz ze szczegółowym harmonogramem swoich konferencji,
3.3.2. zatwierdza programy rozwoju Szkoły oraz inne dokumenty organizujące pracę Szkoły, w szczególności ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, przedstawiony przez nauczycieli zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również: przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów oraz wysoką jakość wykonania podręcznika, umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
3.3.3. zatwierdza wyniki klasyfikowania i promowania uczniów,
3.3.4. podejmuje uchwały i wnioski w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicz¬nych,
3.3.5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
3.3.6. podejmuje uchwały o skreśleniu uczniów z list uczniów Szkoły.
3.4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
3.4.1. organizacj ę pracy Szkoły,
3.4.2. przydział czynności dla nauczycieli,
3.4.3. projekt planu finansowego Szkoły,
3.4.4. wnioski Dyrektora Szkoły i innych organów w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień jej pracowników,
3.4.5. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału dodatkowych czynności pra-cownikom Szkoły,
3.4.6. kandydatury na stanowiska kierownicze w Szkole,
3.4.7. wszystkie inne sprawy ważne dla działalności Szkoły.
3.5. Rada Pedagogiczna w zakresie swoich uprawnień i potrzeb może wnioskować o:
a) odwołanie Dyrektora Szkoły z jego funkcji,
b) odwołanie nauczyciela z pełnionej przez niego funkcji kierowniczej w Szkole,
c) odwołanie nauczyciela ze stanowiska nauczyciela.

3.5.1. Współpracuje ze wszystkimi organami Szkoły, rozpatrując ich wnioski we wszyst¬kich sprawach uczniów i działalności Szkoły.
3.5.2. Współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami szkolnymi i pozaszkolnymi.
3.5.3. Przygotowuje projekt Statutu Szkoły lub jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.
4. W Szkole działa Rada Szkoły, będąca reprezentacją nauczycieli, rodziców i uczniów, biorąca
udział w rozwiązaniu wszystkich problemów funkcjonowania Szkoły, a w szczególności:
4.1. uchwala Statut Szkoły,
4.2. przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego, środków specjalnych Szko¬ły,
4.3. może wnioskować do organu prowadzącego Szkołę o zbadanie i ocenę działalności Szko¬ły, Dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w Szkole,
4.4. opiniuje:

- plan finansowy Szkoły,
- plan pracy Szkoły,
- projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
- inicjatywy w sprawie zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
- inne sprawy istotne dla pracy Szkoły,

4.5. ocenia z własnej inicjatywy stan Szkoły,
4.6. może gromadzić fundusze w celu wspierania działalności Szkoły, ustalając formy ich roz-liczenia we własnym regulaminie w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
5. W skład Rady Szkoły wchodzą w równej liczbie członkowie spośród:
- nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną,
- rodziców wybranych przez Komitet Rodzicielski,
- uczniów wybranych przez przedstawicieli wszystkich uczniów,

5.1. Radą Szkoły kieruje jej przewodniczący wybrany spośród swoich członków,
5.2. Rada Szkoły działa w oparciu o ustalony przez swoich członków regulamin Rady Szkoły,
5.3. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata,
5.4. Powstanie Rady Szkoły pierwszej kadencji organizuje Dyrektor Szkoły wg zasad określonych w Ustawie,
5.5. W protokołowanych posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział Dyrektor Szkoły lub osoby zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Szkoły; osoby te mają głos doradczy.
6. W szkole działa Rada Rodziców, która jest organem Szkoły stanowiąca reprezentację
rodziców, wybieranych w wyborach przeprowadzanych do 31 października każdego roku,
działająca według własnego regulaminu, zgodnego ze statutem Szkoły, który określa
w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady i szczegółowy tryb przeprowadzania
wyborów.
6.1. W skład Rady wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału,
6.2. W wyborach do Rady Rodziców, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym,
6.3. Do kompetencji Rady Rodziców należą:

- występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
- uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego szkoły (obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli) oraz programu profilaktyki (dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców),
- opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia szkoły,
- opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez Dyrektora Szkoły;
- wnioskowanie zmiany szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zesta¬wu podręczników.

7. W Szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd Uczniowski reprezentuje uczniów wobec wszystkich organów Szkoły, nauczycieli i pracowników Szkoły i ma prawo występować we wszystkich sprawach dotyczących ucznia i Szkoły. Samorząd Uczniowski prowadzi swoją działalność w oparciu o swój regulamin, zgodny ze Statutem Szkoły.
8. W szkole mogą działać inne organizacje uczniowskie za zgodą Dyrektora Szkoły w porozumieniu z pozostałymi organami Szkoły.
9. Wszystkie konflikty pomiędzy Organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. W Szkole tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a) wicedyrektorów w liczbie zależnej od obowiązujących przepisów prawnych,
b) kierownika internatu,
c) kierownika ODiDZ,

10.1. W Szkole mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzące¬go Szkołę,
10.2. Szczegółowe kompetencje na wszystkich stanowiskach kierowniczych w Szkole określa Dyrektor Szkoły,
10.3. Powoływania i odwoływania kandydatów na stanowiska kierownicze dokonuje Dyrektor Szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Szkoła umożliwia współdziałanie rodziców i nauczycieli w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:
11.1. spotkania wychowawców klas z rodzicami, przynajmniej cztery w ciągu roku szkolnego, w trakcie których zapoznaje się rodziców z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konkretnej klasy oraz regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych i innymi regulami¬nami określającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły,
11.2. konsultacje indywidualne nauczycieli z rodzicami w celu udzielenia pełnych informacji dotyczących ucznia,
11.3. uzyskiwanie bieżących informacji w sekretariacie uczniowskim,
11.4. możliwość odwołania się poprzez swoje organy przedstawicielskie do organu prowadzą¬cego Szkołę w sprawach dotyczących pracy Szkoły.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA SZKOŁY
1. Kalendarz terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych oraz letnich ustalony jest na podstawie przepisów dotyczących or-ganizacji roku szkolnego na każdy rok szkolny.
2. Podstawą działalności Szkoły jest arkusz organizacyjny Szkoły, opracowywany przez Dyrekto¬ra Szkoły na podstawie planów nauczania oraz planu finansowego Szkoły, zawierający szczegó¬łową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym, zatwierdzony przez organ prowadzący Szkołę.
3. Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów oraz podręczników uchwala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, który składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyj¬nych. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne, w tym czasie zmiany w zestawie mogą być wprowadzone w uzasadnionych przypadkach przez Radę Pedagogiczną, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców wyłącznie z początkiem roku szkolnego.
4. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział (klasa), złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowią-zujących, określonych planem nauczania, podstawami programowymi i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonymi do użytku szkolnego, zwanym szkolnym zestawem programów nauczania.
5. Organizację stałych zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych oraz wychowawczych określa
tygodniowy rozkład zajęć, ustalonych przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego
arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.1. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, blokowym, modułowym i innym.
5.2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a zajęć praktycznych lub praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.
5.3. W Szkole w poszczególnych oddziałach corocznie może być dokonywany podział na grupy z poszczególnych przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, których nauczanie musi zapewnić bezpieczeństwo, higienę pracy, a także dawać możliwości zachowania poziomu kształcenia, wyrównywania braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów; podział dokonywany jest z uwzględnieniem bazy Szkoły, kadry nauczycielskiej oraz zgody wydanej przez organ prowadzący Szkołę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5.4. Niektóre zajęcia obowiązkowe np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia praktyczne, zajęcia dydak-tyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych i inne, a także koła zain¬teresowań i zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach międzyklasowych i międzyoddział owych, a także podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych za zgodą Dyrektora Szkoły, w ramach posiadanych przez Szkołę środków finansowych.
5.5. Liczba uczestników zajęć fakultatywnych, kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu Szkoły może liczyć nie mniej niż 15 uczniów w grupie, prowadzonych za zgodą organu prowadzącego Szkołę.

6. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pi-semnego porozumienia stron za zgodą Dyrektora Szkoły.
7. Szkoła umożliwia uczniom spożycie w higienicznych warunkach co najmniej jednego ciepłego posiłku dziennie w stołówce szkolnej oraz zapewnia pomoc stypendialną.

7.1. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły, z uwzględnieniem możliwości częściowego lub całkowite¬go zwolnienia z opłat uczniów, którzy wymagają szczególnej opieki ze względów material¬nych lub zdrowotnych.
7.2. W szkole działa Komisja stypendialna, powoływana przez Radę Pedagogiczną zajmująca się całokształtem spraw związanych z pomocą stypendialną uczniom; stypendia przyznawane są zarówno z przyczyn materialnych, jak też za osiąganie wysokich wyników edukacyjnych, zgodnie z obowiązującymi regulaminami stypendialnymi.
8. Szkoła posiada bibliotekę szkolną wraz z czytelnią.
8.1. Biblioteka szkolna stanowi ośrodek informacji i jest pracownią, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
8.2. Szkoła, w miarę swoich możliwości finansowych, dąży do systematycznego wzbogacania zasobów biblioteki, także z uwzględnieniem nowych technik medialnych (taśmy wideo, pły¬ty CD, DVD, adresy internetowe i inne), gromadzi także dokumenty dotyczące prawa oświatowego oraz szkolne zestawy programów nauczania.
8.3. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły, a także in¬ne osoby - w tym rodzice uczniów - na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
8.4. Szczegółowe zadania biblioteki, jej organizację, warunki lokalowe, zbiory, zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza oraz prawa i obowiązki użytkowników informacji zawarte są w regulaminie biblioteki szkolnej, zgodnym ze Statutem Szkoły.
9. Szkoła posiada świetlicę, która:
9.1. zapewnia opiekę uczniom Szkoły,
9.2. prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, pogłębiające zainteresowania uczniów w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w ramach sekcji, odzwierciedlających predyspo¬zycje uczniów i możliwości Szkoły,
9.3. przygotowuje i prowadzi uroczystości szkolne oraz okazjonalne apele, wieczorki, spotka¬nia, turnieje, konkursy, wyjścia do kina, teatru i inne,
9.4. dostosowuje wszelką działalność do bieżących potrzeb Szkoły na zasadach określonych w regulaminie świetlicy, zgodnym ze Statutem Szkoły.
10. Szkoła, przy pomocy Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wyposaża
pracownie komputerowe, w których uczniowie mają dostęp do Internetu, w oprogramowanie
zabezpieczające przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego
rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących
brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminacje.
11. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada następujące pomieszczenia i obiekty:
11.1. sale lekcyjne i pracownie specjalistyczne z niezbędnym wyposażeniem,
11.2. warsztaty szkolne i internat,
11.3. bibliotekę i świetlicę,
11.4. gabinet medycyny szkolnej i stomatologiczny oraz gabinet pedagoga szkolnego,
11.5. sale gimnastyczne i siłownię,
11.6. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, jadalnię, bar młodzieżowy, kawiarenkę-sklepik,
11.7. archiwum i szatni e.
12. W szkole działają związki zawodowe, funkcjonujące według odrębnych przepisów i własnych
statutów, współpracujące z organami Szkoły.


ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
1. W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników: administracyjnych i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają od¬rębne przepisy.
3. Zespoły Przedmiotowe dokonują wyboru programu nauczania oraz podręcznika spośród pro-gramów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego lub opracowują własny program nauczania w danej szkole na cały cykl kształcenia.
4. Wybrany program nauczania oraz podręcznik, a także własny program nauczania w danej szko¬le na cały cykl kształcenia, Zespoły Przedmiotowe przedstawiają Radzie Pedagogicznej.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
5.1. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej, rozumianej jako harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształtowania umiejętności oraz wychowania w odniesieniu do każdego ucznia.
6. Zakres zadań nauczyciela obejmuje:
6.1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece w czasie wszelkich zajęć organizowanych przez Szkołę,
6.2. podmiotowe traktowanie ucznia, z poszanowaniem jego godności osobistej,
6.3. prawidłową organizację procesu dydaktycznego, a w szczególności:
a) osobiste prowadzenie zajęć dydaktycznych, zgodnie z przydzielonym podziałem go-
dzin,
b) rytmiczną realizację programu nauczania,
c) rzetelne przygotowywanie się do prowadzenia każdej formy zajęć edukacyjnych,
d) udzielanie uczniom konsultacji indywidualnych i zbiorowych, a także pomaganie w przygotowaniu się do egzaminów, konkursów i olimpiad przedmiotowych,
e) systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej,
f) bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów z poszanowaniem ich godności osobistej, w ścisłym powiązaniu z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, stanowiącym rozdział VII niniejszego Statutu,
g) prowadzenie pracowni przedmiotowej lub klaso-pracowni z wykazaniem właściwej tro-
ski o powierzony sprzęt szkolny, środki dydaktyczne, urządzenia i materiały,
h) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,
i) współpracę z rodzicami, Radą Szkoły, środowiskiem wychowawczym uczniów oraz
z ich organami przedstawicielskimi,
j) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej poprzez:
- samokształcenie,
- udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego,
- udział w formach doskonalenia organizowanych przez władze i instytucje oświatowe,
- stwarzanie przez Dyrektora Szkoły pozamaterialnych warunków, sprzyjających pra-cownikom podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe, szczególnie związane z rozwojem Szkoły,
k) systematyczne i aktywne uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej i jej komisjach.
6.4. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole mają zagwarantowaną prawem oświatowym możliwość uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
7. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć
zespół przedmiotowy;
7.1. pracą zespołu przedmiotowego kieruje jej przewodniczący, powołany przez Dyrektora Szkoły na wniosek zespołu,
7.2. liczbę i rodzaj zespołów przedmiotowych ustala i zatwierdza Rada Pedagogiczna,
7.3. cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

a) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia wyborów programów nauczania, sposobów ich realizacji i doboru podręczników,
b) korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
c) opracowanie szczegółowych kryteriów wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania i diagnozowania efektów kształcenia,
d) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli,
e) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
f) wspólne opiniowanie przygotowanych w Szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale (klasie) tworzą zespół, którego zadaniem jest realizacja ustalonego dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształ¬cenia ogólnego oraz programu nauczania z zakresu kształcenia w danym profilu lub w danym zawodzie i rozszerzeniu, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawo¬dowego, a także korelacji działań pedagogicznych i wychowawczych.
9. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem, a w szczególności:

9.1. wspieranie zadań wychowawczych rodziców,
9.2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przy-gotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
9.3. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
9.4. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
9.5. kreowanie wzorców uczciwości, umiejętności życia z innymi i dla innych.
10. W celu realizacji powyższych zadań wychowawca w szczególności:
10.1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i w miarę możliwości udziela mu pomocy w rozwiązywaniu trudności w nauce oraz w kłopotach osobistych,
10.2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami imprezy o charakterze dydak-tycznym, wychowawczym i rozrywkowym (np. wycieczki klasowe, wyjścia do kina, mu-zeum itp.),
10.3. ustala i realizuje treści i formy zajęć tematycznych w ramach godzin z wychowawcą,
10.4. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów,
10.5. udziela indywidualnej opieki uczniom szczególnie uzdolnionym oraz potrzebującym pomocy, wspierając ich dążenia i ambicje,
10.6. wspólnie z pedagogiem szkolnym, szkolną służbą zdrowia i innymi specjalistami świadczy kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności uczniów, a także ich zainteresowań i szczególnych uzdolnień,
10.7. współpracuje z rodzicami uczniów, utrzymując kontakty indywidualne oraz organizując usta¬lone spotkania z rodzicami,
10.8. utrzymuje kontakt z wychowawcami internatu, świetlicy szkolnej,
10.9. dba o regularne uczęszczanie uczniów do Szkoły i bada przyczyny opuszczania zajęć szkol-nych oraz podejmuje leżące w sferze jego uprawnień i możliwości działania eliminujące nie-usprawiedliwione opuszczanie zajęć,

10.10. udziela uczniom informacji o możliwościach dalszej nauki i pracy,
10.11. wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy takie, jak:

- prowadzenie dziennika i arkuszy ocen,
- wypisywanie świadectw szkolnych,
- inne, zgodne z poleceniami Dyrektora Szkoły, uchwałami Rady Pedagogicznej i instytucji oświatowych.

11. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej nadzoru pedagogicznego oraz nauczycieli - doradców metodycznych, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji.
12. Szczegółowe obowiązki nauczyciela określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI UCZNIOWIE SZKOŁY
1. Prawa i obowiązki ucznia zostały sformułowane na podstawie obowiązujących dokumentów mię-dzynarodowych dotyczących praw i wolności człowieka, tj. Powszechnej Deklaracji Praw Człowie¬ka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konwencji o Prawach Dziecka oraz Ustawy o systemie oświaty.
2. Zasady rekrutacji uczniów do Szkoły.

2.1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimna¬zjum.
2.2. Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej rozpatruje szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifikacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

1. O przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2. Za rekrutację w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odpowiada Szkolna Komisja Re-krutacyjno-Kwalifikacyjna, którą powołuje Dyrektor Szkoły.
3. Rekrutacja uczniów do Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości (KSP) odbywa się na
podstawie kryteriów zawartych w statucie szkoły, uwzględniających:
1) liczbę punktów uzyskanych za wyniki części humanistycznej oraz części mate-matyczno-przyrodniczej egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu;
2) liczbę punktów uzyskanych za oceny, zawarte w świadectwie ukończenia gimna¬zjum, z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej;
3) liczbę punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadec¬twie ukończenia gimnazjum.
4. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły po-
nadgimnazjalnej oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania in-
nych osiągnięć uczniów:
1) Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 100 punktów, w tym:
a) 50 punktów za wyniki uzyskane z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: liczba punktów rekruta¬cyjnych jest równa sumie punktów uzyskanych przez ucznia z części humanistycz¬nej i matematyczno-przyrodniczej egzaminu podzielonej przez 2;
b) 40 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wskazanych przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
• 10 punktów - ocena: celujący,
• 8 punktów - ocena: bardzo dobry,
• 6 punktów - ocena: dobry,
• 4 punkty - ocena: dostateczny,
• 0 punktów - ocena: dopuszczający;
c) 10 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończe-
nia gimnazjum, zgodnie z zasadami:
• 2 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
• maksymalnie 5 punktów za osiągnięcia w konkursach o zasięgu co naj¬mniej wojewódzkim, wskazanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (1 konkurs - 2 pkt., 2 konkursy - 4 pkt., 3 i więcej - 5 pkt.),
• maksymalnie 2 punkty za jedno z poniżej wskazanych osiągnięć (1 osiągnięcie - 1 pkt, 2 i więcej - 2 pkt.):

- zajęcie od I do III miejsca w zawodach sportowych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym z dyscyplin wskazanych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach artystycznych organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
- zajęcie od I do III miejsca lub uzyskanie tytułu laureata w konkursach lub zawodach wiedzy lub innych konkursach tematycznych organizo¬wanych co najmniej na szczeblu powiatowym,
• 1 punkt za wzorowe zachowanie.

5. Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum dla dzieci obywateli polskich czasowo prze-
bywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na
podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świa-
dectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
6. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do KSP niezależnie od kryteriów, o których mowa w punkcie 3. Preferencje te nie dotyczą dodatkowych kryteriów uwzględnianych przy kwalifikacji do oddziałów, w których wymagane są szczególne predyspozycje kandydata (sprawnościowe, zdrowotne, artystyczne, uzdolnienia językowe i inne), jeśli przedmiot konkursu/olimpiady nie jest zbieżny z wybranym kierunkiem kształcenia.
7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;
b) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;
c) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. Dodatkowymi kryteriami różnicującym kandydatów, w przypadku posiadania równej
liczby punktów rekrutacyjnych wynikających z kryteriów wymienionych w punkcie 4 są:
a) łączna liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym;
b) ocena zachowania;
c) liczba punktów za wyniki na egzaminie gimnazjalnym w części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej, jeśli jest zbieżna z kierunkiem kształcenia w wybranym przez kandydata oddziale;
d) średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.
Dodatkowe kryteria brane są pod uwagę kolejno do momentu zróżnicowania kandydatów.
2.3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w kreślonym zawodzie.
2.4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej dla pracowników młodocianych muszą posiadać aktualną umowę o praktyczną naukę zawodu zawartą z pracodawcą lub promesę takiej umowy.
2.4.1. Jeżeli z uczniem zasadniczej szkoły zawodowej dla pracowników młodocianych zostanie rozwiązana umowa o praktyczną naukę zawodu lub gdy porzuci on pracę -zostanie wobec niego podjęta uchwała Rady Pedagogicznej o skreśleniu z listy uczniów.
2.5. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Szkolna Komisja Rekrutacyjno - Kwalifi-
kacyjna ustala i ogłasza listę kandydatów przyjętych do Szkoły.

Prawa ucznia

3. Uczeń ma prawo do:
3.1. swobody w wyrażaniu swoich myśli i przekonań, z uwzględnieniem dobra innych osób,
3.2. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
3.3. warunków pobytu na terenie Szkoły zapewniających mu bezpieczeństwo i opiekę wycho-wawczą oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
3.4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, z możliwością zapoznania się z programami nauczania,
3.5. uzyskania pełnej informacji, dotyczącej statutu Szkoły, wymagań edukacyjnych i zasad oceniania, klasyfikowania oraz promowania,
3.6. jawnej, obiektywnej, umotywowanej i zgodnej z kryteriami wewnątrzszkolnego systemu oceniania oceny z poszczególnych przedmiotów, wyłącznie za wiadomości i umiejętności, oraz odrębnej oceny zachowania,
3.7. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym oraz ochrony własnej godności i jej uszanowania bez względu na osiągane wyniki w nauce,
3.8. korzystania z bazy szkolnej, tzn. pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych, księgo-zbioru i źródeł technologii informacyjnej,
3.9. rozwijania swoich zainteresowań,
4. uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i formach zajęć pozaszkolnych prowadzonych przez
inne jednostki organizacyjne (np. centra kształcenia ustawicznego, praktycznego, kluby sporto-
we, ośrodki i centra kultury, muzea, kina, teatry i inne),
5. organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
5.1 odpoczynku w czasie przerw i dni świątecznych, ferii zimowych i letnich.

Obowiązki ucznia

6. Uczeń jest zobowiązany do:
6.1. systematycznego i punktualnego uczęszczania do Szkoły i uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych,
6.2. przygotowywania się do zajęć edukacyjnych i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte zadania,
6.3. dbania o kulturę słowa oraz estetyczny i schludny wygląd tzn.:

6.3.1. strój ucznia powinien być czysty i estetyczny oraz dostosowany do ogólnie przyję-tych norm społecznych,
6.3.2. podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój świąteczny, elegancki.

6.4. przestrzegania zasad kultury współżycia w społeczeństwie,
6.5. godnego i kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
6.6. szanowania i wzbogacania tradycji Szkoły,
6.7. podporządkowania się zaleceniom władz szkolnych,
6.8. noszenia identyfikatorów przez cały czas pobytu na terenie Szkoły,
6.9. całkowitego zakazu używania telefonów komórkowych podczas lekcji,
6.10. noszenia strojów i obuwia sportowego na zajęciach wychowania fizycznego i innych promujących Szkołę w uzgodnieniu z Radą Szkoły,

6.11. całkowitego zakazu noszenia biżuterii i ozdób na zajęciach wychowania fizycznego,
6.12. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
6.13. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych uczniów i pracowników Szkoły,
6.14. respektowania zakazu niepalenia tytoniu, niespożywania alkoholu, nieużywania narkotyków lub innych środków odurzających na terenie Szkoły i poza nią,
6.15. informowania nauczycieli lub innych pracowników Szkoły o próbach sprzedaży narkotyków lub innych środków odurzających na terenie placówki,
6.16. usprawiedliwiania nieobecności w Szkole w terminie jednego tygodnia (w przypadku leczenia szpitalnego o nieobecności ucznia zawiadamiają jego rodzice lub opiekunowie),
6.17. przestrzegania wszystkich zawartych w Statucie postanowień, dotyczących praw i obowiązków ucznia oraz systemu obowiązujących kar i nagród wraz z trybem odwołania od przewidywanych Statutem kar.
Nagrody

7. Za wzorową postawę, osiągnięcia w nauce i pracę na rzecz Szkoły uczeń może otrzymać:
7.1. pochwałę wychowawcy klasy,
7.2. pochwałę Dyrektora Szkoły wobec uczniów Szkoły,
7.3. nagrodę specjalną Dyrektora Szkoły,
7.4. stypendium Prezesa Rady Ministrów lub inne,
7.5. nagrodę książkową,
7.6. dyplom uznania,
7.7. list gratulacyjny,
7.8. inne.

Kary

8. Wobec istniejących zagrożeń dla dobrego wychowania i godności człowieka, a także w poczu-
ciu odpowiedzialności za dobro wszystkich uczniów i społeczności szkolnej, przyjmuje się tryb
karania uczniów za naruszanie prawa szkolnego, a w szczególności za:
8.1. zażywanie narkotyków, środków odurzających, spożywanie alkoholu,
8.2. rozprowadzanie i nakłanianie do zakupu środków odurzających,
8.3. agresywne zachowanie, naruszające godność innych,
8.4. zachowanie zagrażające zdrowiu i życiu drugiej osoby,
8.5. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego (np. wulgarne słownictwo, kłamstwa, kra-dzież, rozbój i inne),
8.6. umyślne uszkodzenie lub kradzież mienia Szkoły, uczniów lub pracowników,
8.7. opuszczenie bez usprawiedliwienia 50 godzin zajęć edukacyjnych w semestrze,
8.8. nieprzestrzeganie zasad estetycznego i schludnego ubioru,
9. Uczeń może zostać ukarany:
9.1. upomnieniem wychowawcy klasy,
9.2. wysłaniem listu informacyjnego do rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o naruszeniu przez niego prawa szkolnego,
9.3. obniżeniem oceny zachowania,
9.4. upomnieniem Dyrektora Szkoły,
9.5. naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec uczniów na wniosek zespołu wy-chowawczego,
9.6. przeniesieniem do innej szkoły, po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzją Dyrektora Szko¬ły,
9.7. skreśleniem z listy uczniów Szkoły za wykroczenia określone w ust. 8 po uchwale Rady Pedagogicznej i decyzji Dyrektora Szkoły,
9.8. zobowiązaniem do naprawy lub pokrycia kosztów naprawy strat spowodowanych działa¬niami ucznia określonymi w pkt. 8.5 i 8.6).
10. Procedura skreślenia ucznia z listy uczniów:
10.1. ostrzeżenie ucznia przez wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego w formie pisemnego zawiadomienia ucznia i jego rodziców lub opiekunów po opuszczeniu 50 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze,
10.2. skierowanie wniosku przez wychowawcę do Rady Pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
10.3. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
10.4. podjęcie decyzji przez Dyrektora w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów,
10.5. uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje możliwość uzasadnionego
odwołania się od wydanej decyzji w terminie 14 dni od daty jej wydania poprzez swoje
organy przedstawicielskie lub bezpośrednio do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Zasady oceniania uczniów
1. Informacje wstępne:
1.1. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych i dla dorosłych w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości odbywa się w oparciu o zasady ustalone Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. NR 83 poz. 562 z 2007 r.) zwane dalej Rozporządzeniem.
1.2. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia.
1.3. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez na-uczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także na ocenie jego aktywności w procesie edukacyjnym.
Nauczyciel formułuje ocenę w odniesieniu do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniają¬cych tę podstawę.
1.4. Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę kla-
sy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współ-
życia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szko-
ły.
2. Cele i zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania.
2.1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:
a) wartościowanie postępów ucznia poprzez wskazywanie jego osiągnięć, dokonań i uchybień,
b) motywowanie uczniów do dalszej pracy,
c) ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli, dostarcze¬nie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudno¬ściach w nauce, zachowaniu, specjalnych uzdolnieniach i indywidualnych możliwo¬ściach uczniów,
d) niesienie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,
e) wdrażanie ucznia do samooceny i samodzielności,
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno- wy-chowawczej,
g) diagnozowanie indywidualnych potrzeb ucznia i przyczyn niepowodzeń szkolnych,
h) informowanie o efektywności procesu nauczania,
i) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu,
j) określenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, wobec przyjętych standardów, k) upowszechnianie osiągnięć uczniów, l) ocenę efektywności różnych modeli kształcenia. 2.2. Zadania wewnątrzszkolnego systemu oceniania:
a) zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego rozwój ucznia, uwzględniającego indywidualne cechy psychofizyczne oraz pełniącego funkcje informacyjną, diagnostyczną i motywacyjną,
b) pobudzanie rozwoju myślowego ucznia,
c) ukierunkowanie jego dalszej, samodzielnej pracy, wdrażanie do systematyczności, sa-mokontroli i samooceny,
d) kształtowanie umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu,
e) nabywanie umiejętności rozróżnienia pozytywnych i negatywnych zachowań,
f) dostarczanie rodzicom bieżącej informacji o postępach ich dzieci, a nauczycielom in-formacji o poziomie osiągania założonych celów kształcenia,
g) budowanie przez szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań ade-kwatnych do rozpoznanych potrzeb,
h) bieżąca, śródroczna i roczna ocena poziomu nauczania,
i) systematyczne dokumentowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
j) wyrabianie nawyku systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
k) doskonalenie metod uczenia się, aktywne uczestnictwo uczniów w procesie szkolnego oceniania,
l) modyfikacja celów i programów kształcenia,
m) informowanie rodziców o osiągnięciach, trudnościach, postępach, uzdolnieniach, for¬mach aktywności oraz rozwoju ich dzieci.
3. Zasady i kryteria szkolnego systemu oceniania.
3.1. W roku szkolnym dokonuje się klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) i rocznej. Klasyfika¬cję śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem ferii zimowych. Klasyfikacji rocznej dokonuje się w ostatnim tygodniu roku szkolnego.
3.2. Przedmiotem oceniania postawy ucznia w szkole są:

a) przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
b) wykorzystanie własnych możliwości,
c) aktywność podczas zajęć szkolnych,
d) ilość i jakość wykonywanych prac na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych,
e) zachowanie.
3.3. Kryteria szkolnego oceniania są następujące:
a) wymagania programowe,
b) wkład pracy ucznia,
c) możliwości percepcyjne ucznia.
4. Formy sprawdzania i oceniania wiedzy oraz umiejętności ucznia.
4.1. Odpowiedzi ustne: opowiadanie, opis, udział w dyskusji, dialog, argumentowanie, wycią¬ganie wniosków i formułowanie odpowiedzi do zadań.
4.2. Prace pisemne w klasie:
a) sprawdzian bieżący - obejmuje zakresem od l do 3 ostatnich jednostek lekcyjnych; nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi, a czas jego trwania wynosi do 15 minut,
b) sprawdzian - potwierdzony tematycznym wpisem w dzienniku na tydzień przed jego przeprowadzeniem; czas trwania do 45 minut,
c) praca klasowa - wg specyfiki przedmiotu, zapowiedziana z tygodniowym wyprzedze¬niem, poprzedzona wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, czas trwania 1-2 go¬dzin lekcyjnych.

4.3. Ćwiczenia praktyczne.
4.4. Prace domowe:

a) ćwiczenia i zadania,
b) notatki,
c) referat - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,
d) wypracowanie literackie,
e) wykonanie pomocy dydaktycznych.
4.5. Pozostałe formy sprawdzania i oceniania określone są szczegółowo w „przedmiotowych
systemach oceniania", ustalonych przez poszczególne zespoły przedmiotowe.
5. Częstotliwość oceniania.
5.1. W jednym tygodniu mogą się odbyć najwyżej trzy prace pisemne w formie pracy klasowej lub sprawdzianu.
5.2. W ciągu dnia może się odbyć jedna praca klasowa lub sprawdzian.
5.3. Zmiana terminu pracy klasowej lub sprawdzianu może się odbywać na prośbę uczniów i w porozumieniu z nauczycielem, z zastrzeżeniem braku wymagalności terminów, o których mowa pkt. 5.l i 5.2 .
5.4. Częstotliwość oceniania aktywności jest zawarta w przedmiotowym systemie oceniania.
5.5. Każdy zespół przedmiotowy jest zobowiązany do opracowania przedmiotowego systemu oceniania, zawierającego kryteria i wymagania edukacyjne i zapoznania z nimi uczniów.
5.6. Z każdego przedmiotu dopuszcza się jednorazowo w semestrze sytuację, w której uczeń może nie być przygotowany do zajęć edukacyjnych, zgłaszając ten fakt przed lekcją na¬uczycielowi i nie ponosząc z tego tytułu konsekwencji. Wykorzystanie przez ucznia tej możliwości zostanie odnotowane w dzienniku lekcyjnym.
5.7. Pisemne sprawdziany odbywać się będą zgodnie z wymaganiami programu nauczania każ-dego przedmiotu.
6. Terminy oddawania sprawdzonych prac:
6.1. Sprawdzian bieżący do jednego tygodnia.
6.2. Praca klasowa i sprawdziany do dwóch tygodni.
7. Obowiązki nauczyciela w zakresie oceniania :
7.1. Formułowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu naucza¬nia.
7.2. Określenie kryteriów i sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
7.3. Informowanie uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć w trakcie początkowych zajęć z danego przedmiotu, a rodziców uczniów (prawnych opie-kunów) w czasie zebrań organizowanych na początku każdego roku szkolnego.
7.4. Informowanie uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych (semestralnych) i warunkach oraz trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych - in-formacja ta powinna być przekazana nie później niż dwa tygodnie przed ostateczną klasyfi-kacją roczną (semestralną), w formie ustnej w czasie lekcji i zebrań z rodzicami.
7.5. Ustalanie ocen bieżących, klasyfikacyjnych, rocznych (semestralnych) i egzaminacyjnych.
7.6. Zapisanie w dzienniku lekcyjnym ustalonej przez siebie oceny śródrocznej i rocznej (semestralnej), najpóźniej na 3 dni przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
8. Sposoby powiadamiania uczniów i rodziców o osiągnięciach edukacyjnych:
8.1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodzi-ców (prawnych opiekunów) o statutowych zasadach oceniania bieżącego, klasyfikacji śród-rocznej i rocznej (semestralnej), o zasadach oceniania zachowania, o warunkach i trybie uzy-skania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
8.2. Każdy z rodziców (prawnych opiekunów) otrzymuje na pierwszym zebraniu informacje o ogólnych wymaganiach edukacyjnych, stosowanych kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.
8.3. Nauczyciel podczas lekcji organizacyjnej z danego przedmiotu informuje uczniów o szczegółowych wymaganiach edukacyjnych z danego przedmiotu, kryteriach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidy¬wana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej.
8.4. Kontakty nauczyciela, wychowawcy z rodzicami odbywają się w następujących formach:
a) jako kontakty bezpośrednie na zebraniach ogólnoszkolnych i zebraniach klasowych, organizowanych przynajmniej dwa razy w semestrze, a w szczególnych przypadkach jako zapowiedziana wizyta w domu ucznia,
b) kontakty pośrednie w postaci rozmowy telefonicznej lub internetowej poprzez stronę www.ksp.klodzko.pl,
c) w drodze korespondencji listownej lub adnotacji w zeszycie przedmiotowym.
Zasady klasyfikowania i promowania uczniów.
9. Informacje ogólne:
9.1. Klasyfikacja śródroczna i roczna (semestralna) polega na podsumowaniu osiągnięć eduka-cyjnych ucznia w danym roku szkolnym z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określo¬nych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowa¬nia.
9.2. Klasyfikowanie roczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, w ostatnim ty-godniu przed rozpoczęciem ferii letnich.
9.3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne z zastrzeżeniem określonym w punkcie 21. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9.4. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia.
9.5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchy¬leń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
9.6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć eduka-cyjnych, ani na promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły uczniów zastrzeżeniem określonym w punkcie 22.11 oraz 22.13.
9.7. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu usta¬lono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
9.8. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.
9.9. Dla uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu ocenę ustala:

a) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kie-rownik) praktyki, kierownik praktycznej nauki zawodu, nauczyciel praktycznej nauki zawodu lub instruktor praktycznej nauki zawodu.
b) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor praktycz¬nej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu .

9.10. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (semestralną). Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olim¬piady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny kla-syfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
9.11. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła może stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków, gdy pozwolą na to jej warunki kadrowe i finansowe.
9.12. Nauczyciel ma obowiązek, na podstawie opinii uprawnionej poradni psychologiczno- pe-dagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofi¬zycznych i edukacyjnych ucznia.
9.13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego nauczyciel ocenia także indywidualny wkład pracy ucznia.
9.14. Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w wyniku decyzji Dyrektora Szkoły, podjętej na podstawie pisemnej opinii lekarskiej o ograniczonych możliwościach uczestnictwa w tych zajęciach. W takiej sytuacji uczeń w miejsce oceny otrzymuje wpis "zwolniony".
9.15. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii pu-blicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony".
9.16. Uczeń kończy szkołę ponadgimnazjalną jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyj¬nych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niż¬szych) w szkole danego typu, z uwzględnieniem pkt. 9.10, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem pkt.9.7 i 9.8.
9.17. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt.9.16, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
Skala ocen
10. Oceny dzielą się na:
10.1. bieżące - określające poziom wiadomości i umiejętności ucznia, wynikających ze zrealizo-wanej części zajęć edukacyjnych,
10.2. śródroczne - mające na celu okresowe podsumowanie osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i ustalenie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych, a także ustalenie oceny zachowania,
10.3. roczne - będące podsumowaniem osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym i służące usta-leniu ocen klasyfikacyjnych rocznych oraz oceny zachowania. Oceny roczne wpisuje się do dziennika lekcyjnego, arkusza ocen oraz protokołów egzaminacyjnych - słownie i w peł¬nym brzmieniu.

11. Oceny bieżące, klasyfikacyjne i roczne ustala nauczyciel przedmiotu według skali określonej Rozporządzeniem w § 13 ust.2. Przy ustalaniu oceny bieżącej nauczyciel może rozszerzyć oce¬ny dodatkowo o znaki „+" lub „-" .
12. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne, roczne ustala się w stopniach według następują¬cej skali:

Stopień Oznaczenie Skrót literowy

cyfrowe

celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dst
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

13. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen wyrażonych w stopniach:
a) stopień celujący (6) - otrzymuje uczeń, który :
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza treści nauczania przedmiotu w danej klasie oraz samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teo-retycznych lub praktycznych z wykorzystaniem różnych dziedzin wiedzy,
• proponuje rozwiązania nietypowe, a także wykraczające poza program nauczania tej klasy,
• osiąga znaczące sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
b) stopień bardzo dobry (5) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
• rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem na-uczania,
• stosuje posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytu-acjach,
c) stopień dobry (4) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował większość wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie,
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązując samodzielnie typowe zadania teore-tyczne lub praktyczne,
d) stopień dostateczny (3) - otrzymuje uczeń, który :
• opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu,
• rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności,
e) stopień dopuszczający (2) - otrzymuje uczeń, który:
• w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
• rozwiązuje, z pomocą nauczyciela, zadania o niewielkim stopniu trudności,
f) stopień niedostateczny (1) - otrzymuje uczeń, który :
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności określonych podstawą programową z danego przedmiotu, a braki w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
• nie rozwiązuje zadań o elementarnym stopniu trudności nawet przy pomocy na-uczyciela.
14. Zasady ustalania ocen:
14.1. oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów),
14.2. ocena będąca wynikiem klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych - ocena ta nie powinna być wystawiona wyłącznie na podstawie ocen z prac pisemnych,
14.3. ocenę śródroczną i roczną wystawia się z przynajmniej dwóch ocen bieżących,
14.4. sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne otrzymują do wglądu uczniowie, a także, w miarę życzeń, ich rodzice (prawni opiekunowie),
14.5. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę poprzez odniesienie jej do kryteriów określonych w WSO,
14.6. nauczyciele zwracają pisemne prace uczniom lub przechowują je nie krócej niż do końca danego roku szkolnego,
14.7. przy ustalaniu oceny z zajęć praktycznych i przedmiotów kształcących w zawodzie, obok wiedzy i umiejętności zawodowych należy brać pod uwagę postawy uczniów i nawyki szczególnie istotne dla kwalifikacji w danym zawodzie.
15. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii na-
uczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia, według skali określonej Rozporządze-
niem w § 15 ust.3, zgodnie z następującymi wymaganiami dotyczącymi:
15.1. stopnia udziału ucznia w życiu klasy i szkoły, a w szczególności:
• sumienności w nauce i wykonywaniu wszystkich powierzonych uczniowi obo-wiązków,
• systematyczności i punktualności w uczęszczaniu na zajęcia szkolne,
• dbałości o mienie szkolne,
• inicjowania i wykonywania prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
• udziału w przygotowywaniu imprez ogólnoszkolnych i klasowych,
• udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych oraz godnym reprezentowaniu szkoły i promowaniu jej osiągnięć,
15.2. stopnia przestrzegania przez ucznia norm współżycia społecznego tj. :
• dbałości o kulturę słowa i zachowania w szkole i poza nią,
• dbałości o honor i tradycje szkoły,
• dbałości o wygląd, higienę osobistą i estetykę otoczenia,
• przestrzegania zakazów dotyczących palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków,
• dbałość o bezpieczeństwo, zdrowie własne i innych osób,
• kierowania się zasadą uczciwości w codziennym postępowaniu i reagowaniu na wszelkie zło,
• w sposobie bycia nie naruszającego godności własnej i innych ludzi.
• okazywanie szacunku innym osobom,
15.3 zachowania w czasie obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
• jakiekolwiek użycie telefonu komórkowego lub umieszczenie w uszach słu¬chawek odtwarzacza muzyki zapisane w dzienniku lekcyjnym na stronie doty¬czącej ocen zachowania - powoduje obniżenie śródrocznej/rocznej oceny za¬chowania o jedną ocenę,
• spożywanie posiłków, picie napojów, żucie gumy, wnoszenie do pomieszczenia okryć wierzchnich lub brak identyfikatora - za trzykrotny wpis w dzienniku lek-cyjnym na stronie dotyczącej ocen zachowania - obniżenie śródrocznej/rocznej oceny zachowania o jedną ocenę,

16. Ustala się następujące ogólne kryteria ocen zachowania:
a) wzorowe zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje si ę wzorową frekwencj ą,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sporto¬wych,
• reprezentuje szkołę w mieście i regionie,
• pełni funkcje w samorządzie uczniowskim,
• czynnie uczestniczy w przygotowywaniu imprez klasowych lub ogólnoszkol-nych,
• jest taktowny, życzliwy, prezentuje wysoką kulturę słowa,
• jest stosownie ubrany i dba o swój wygląd,
• dotrzymuje ustalonych terminów,
• szanuje prawa innych,
• nie ma żadnych nałogów i uzależnień,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
b) bardzo dobre zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wykazuje się bardzo dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• bierze udział w konkursach , olimpiadach przedmiotowych i zawodach sporto-wych,
• uczestniczy w pracach samorządu uczniowskiego,
• dba o kulturę słowa,
• z własnej inicjatywy dba o czystość i estetykę szkoły,
• rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia,
• szanuje prawa innych,

c) dobre zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się dobrą frekwencją,
• przestrzega wszelkich postanowień prawa szkolnego,
• jest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań,
• nie ulega nałogom, dba o kulturę słowa,
• z szacunkiem odnosi się do wszystkich członków społeczności szkolnej,
• dba o czystość i estetykę szkoły,
• zauważa swe błędy i potrafi z własnej inicjatywy je naprawić,
• szanuje prawa innych,
d) poprawne zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• wykazuje się zadowalającą frekwencją,
• przestrzega na ogół postanowień prawa szkolnego,
• czasami nie dotrzymuje ustalonych terminów, niezbyt starannie wykonuje powierzone mu pra¬ce,
• nie angażuje się w życie klasy, szkoły, środowiska,
• nie jest zainteresowany własnym rozwojem i uzyskiwaniem pozytywnych wyni¬ków w nauce,
• czasami zachowuje się nietaktownie i niekulturalnie,
• nie poczuwa się do winy za wykroczenia regulaminowe,
• nie dostrzega potrzeby niesienia pomocy innym,
e) nieodpowiednie zachowanie - otrzymuje uczeń, który :
• narusza postanowienia Statutu Szkoły i innych szkolnych regulaminów,
• uchyla się od obowiązku szkolnego opuszczając powyżej 40 godzin nieusprawie¬dliwionych w semestrze,
• ma szkodliwy wpływ na społeczność uczniowską,
• ma nieodpowiedni stosunek do nauki,
• jest nietaktowny, utrudnia prowadzenie zajęć,
• jest niekoleżeński, nietolerancyjny, niekulturalny,
• nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań,
• nie szanuje mienia swojego i innych,
• zdarza mu się odnosić z lekceważeniem do uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
e) naganne zachowanie - otrzymuje uczeń, który:
• wchodzi w kolizję z prawem,
• świadomie lekceważy i narusza postanowienia prawa szkolnego,
• jest agresywny i wulgarny,
• nie przestrzega zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu albo przyjmuje narkotyki lub je rozprowadza,
• świadomie stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia innych,
• rozmyślnie niszczy mienie szkolne, publiczne lub prywatne,
• przywłaszcza sobie cudzą własność,
• narusza godność i nietykalność innych osób,
• agresywnie reaguje na uwagi i działania wychowawcze osób dorosłych,
• uchyla się od obowiązku szkolnego, opuszczając powyżej 50 godzin nieuspra-wiedliwionych w semestrze.

17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt.22.
18. Terminy powiadamiania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach.

18.1. Na co najmniej 7 dni przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posie-dzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia ustnie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych.
18.2. Na co najmniej 4 tygodnie przed śródrocznym i rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować uczniów lub ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach niedosta-tecznych. Informację tę należy przekazać w formie ustnej w trakcie lekcji lub zebrań z ro-dzicami, a w szczególnych przypadkach w formie pisemnej.
19. Procedura wyznaczenia i przeprowadzenia egzaminów klasyfikacyjnych.
19.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, je¬żeli jest brak podstaw do ustalenia śródrocznej, rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
19.2. W przypadku, gdy uczeń jest nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej lub gdy realizował, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki, może skła¬dać egzamin klasyfikacyjny:

a) termin egzaminu ustala dyrektor lub wicedyrektor w porozumieniu z uczniem lub jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
b) zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel przedmiotu,
c) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych,
d) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwato¬rów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
e) ocena uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt.22,
f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt. 19.2c),
- termin egzaminu,
- zadania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,
19.3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany",
19.4. Uzyskana w wyniku egzaminu niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem omówionym w punkcie 22.
19.5. W przypadku, gdy uczeń nie został sklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, egzamin klasyfikacyjny może wyznaczyć wyłącznie Rada Pedagogiczna w drodze uchwały, na umotywowaną pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz po zasięgnięciu opinii wychowawcy i nauczyciela przedmiotu.
19.6. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki poza szkołą:
a) egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania,
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)
c) przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia,
d) egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.,
w skład komisji wchodzą:
1. dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kie-rownicze - jako przewodniczący komisji,
2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy,

e) w czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwa-torów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,
f) z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

- skład komisji
- termin egzaminu,
- zadania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia,

19.7. Uczeń nieklasyfikowany z zajęć praktycznych lub z praktyki zawodowej z powodu
nieusprawiedliwionej nieobecności powinien odbyć zajęcia umożliwiające uzupełnienie
programu nauczania w warsztatach szkolnych lub u pracodawcy w celu ustalenia śródrocznej lub
rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej,
a) czas trwania i organizację tych zajęć ustala właściwy wicedyrektor wg zasad określonych w Regulaminie Warsztatów lub pracodawca,
b) zajęcia te mogą być organizowane także w czasie ferii i przerw świątecznych.

20. Procedura wyznaczania i przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
20.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.
20.2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Pisemną, umotywowaną i zaopiniowaną przez wychowawcę prośbę o wyrażenie zgody na składanie egzaminu poprawkowego z dwóch zajęć edukacyjnych składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie Rady Pedagogicznej.
20.3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z wychowania fizycznego, technologii informacyjnej i praktycznej nauki zawodu. Egzamin z tych zajęć ma formę ćwiczeń lub zadań praktycznych. Egzamin pisemny trwa co najmniej 45 minut.
20.4. Zakres treści programowych objętych egzaminem określa nauczyciel i przekazuje uczniowi na piśmie najpóźniej w dniu zakończenia rocznych (semestralnych) zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
20.5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii let¬nich, w szkole policealnej także w ostatnim tygodniu ferii zimowych. Pisemną informację o wyznaczonym terminie egzaminu podaje się do wiadomości nauczycielom i uczniom naj¬później w dniu zakończenia rocznych (semestralnych) zajęć dydaktyczno- wychowaw¬czych.
20.6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - ja¬ko przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator; nauczyciel ten mo¬że być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, uzasadnio¬nych przypadkach. Dyrektor szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek ko-misji,

20.7. Pytania egzaminacyjne do egzaminu poprawkowego opracowuje egzaminator i przedkłada je przewodniczącemu komisji najpóźniej 7 dni przed egzaminem. Przygotowanie, przeka¬zanie i przechowywanie pytań odbywać się musi z zachowaniem zasady poufności.
20.8. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć praktycznych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycz¬nych.
20.9. Ocenę z egzaminu ustala komisja egzaminacyjna. Ocena ustalona przez komisję jest osta¬teczna z zastrzeżeniem pkt.22.
20.10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
- skład komisji,
- termin egzaminu,
- pytania egzaminacyjne,
- wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
20.11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczo¬nym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września. Pisemną prośbę o wyznaczenie terminu dodatkowego wraz z określeniem przyczyn nieobecności składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do Dyrektora Szkoły.
20.12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji (nie kończy szko¬ły) i powtarza klasę.
20.13. W sprawach dotyczących egzaminu poprawkowego nie objętych ustaleniami zawartymi w p. 19 stosuje się właściwe ustalenia zawarte w Rozporządzeniu.
21. Terminarz klasyfikowania i promowania.
21.1. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego, po pierw-szym semestrze, który kończy się przed feriami zimowymi.
21.2. Oceny śródroczne i roczne (semestralne), wystawione przez nauczycieli zgodnie z trybem ich ustalania są ostateczne z zastrzeżeniem pkt.22.
21.3. Informację o przewidywanych ocenach rocznych podają uczniom nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a za ich pośrednictwem rodzicom uczniów (prawnym opiekunom), co najmniej na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedago-gicznej.
21.4. Termin egzaminów klasyfikacyjnych wyznacza Dyrektor Szkoły.
21.5. Egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
21.6. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na egzaminie poprawkowym lub klasyfikacyjnym wymaga udokumentowania. Decyzję o wyznaczeniu powtórnego egzaminu podejmuje Dy-rektor Szkoły po konsultacji z członkami komisji egzaminacyjnej i wychowawcą ucznia.
22. Procedura wnoszenia zastrzeżeń do rocznych ocen klasyfikacyjnych.
22.1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić do Dyrektora Szkoły pisemne zastrzeżenia, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
22.2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno -wychowawczych.
22.3. W przypadku uznania zasadności zgłoszonego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt. 22.l Dyrektor Szkoły powołuje komisję:

a) do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia, w terminie uzgodnionym z uczniem lub rodzicami (prawnymi opiekunami) w formie pisemnej i ustnej, w celu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych,
b) do ustalenia rocznej oceny zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego ko¬misji.
22.4. W skład komisji, o której mowa w pkt. 22.3 a) wchodzą:
a) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze -jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne; nauczyciel ten może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Dyrektor Szkoły powołuje wtedy jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
c) dwaj nauczyciele z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
22.5. W skład komisji o której mowa w pkt. 21.3 b) wchodzą:
a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e) psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
g) przedstawiciel Rady Rodziców.

22.6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem pkt. 20.1. i 20.2.
22.7. Z prac komisji sporządza się protokół stanowiący załącznik do arkusza ocen ucznia, zawierają-cy w szczególności:
22.7.1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,
e) załącznik zawierający pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
22.7.2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

22.8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 22.3.a) w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
22.9. Przepisy pkt.22. (22.1-22.8) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
22.10. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Promocję z wyróżnieniem
otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania
22.11. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
22.12. Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej (z zastrzeżeniem określonym w punkcie 22.13 lub 9.7 i 9.8). Na klasyfikację końcową składają się roczne oceny klasyfkacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz z tych zajęć obowiązkowych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
22.13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.Opublikował: Przemysław Stuglik
Publikacja dnia: 02.12.2010
Podpisał: Przemysław Stuglik
Dokument z dnia: 02.12.2010
Dokument oglądany razy: 1 604